Skeptisk til bolig

Midt i Sortland by ligger «bankkvartalet» med to store forretningsbygg. Eier vil nå ominnrede til leiligheter her, men det er Sortland kommune skeptisk til. Kommunen avslår søknaden.

Gamle «NordlandsBanken» kan få leiligheter og helt nye farger, om eieren vinner frem (foto/ill: Asplan Viak).

Eieren av hele «bankkvartalet» – som egentlig heter Kvartal 11 – er Ulrix Eiendom AS. Innehaver Håkon Ulriksen vil gjerne bruke deler av bygget etter DnB og NB til leiligheter.

Søknaden om dette er imidlertid i første omgang avslått av saksbehandler i Sortland kommune.

Kommunen mener at å si ja til dette, betyr at man senere også må si ja til en tilsvarende søknad for «Sparebankgården».

Dermed smuldrer «Byplanen» opp, der man forutsetter at disse eldre forretningsgårdene skal være til butikk, næring og kontorer.

– En dispensasjon og tillatelse for bruksendring til boligformål vil kunne gi presedens for resterende bygninger i kvartal 11, skriver kommunalsjef Terje Kili.

Dette vil kunne medføre at området sett under ett ikke vil utvikles innenfor intensjonene for arealplanene i sentrum.

Tiltakets omfang vurderes av kommunen til å være så omfattende at søknaden ikke kan behandles kun ved nødvendige dispensasjoner.

Eiendommen må derfor omreguleres for å tilpasses til det nye formålet.

Videre vurderer kommunen at tiltaket vil komme i vesentlig konflikt med gjeldende plan.

Håkon Ulriksen har imidlertid fått dispensasjon i en tilsvarende sak tidligere, da det ble ombygget i «Jægtnesgården» for leiligheter.

Kommunen argumenterer nå dessuten videre med at bankbygget ikke er egnet, da det mangler personheis. En trappeheis er ikke tilstrekkelig.

Parkering og lekeareal er ikke definert i søknaden, noe som er en klar mangel i forhold til omgjøring til boligformål.

Kommunalsjef Kili mener altså at Ulrix Eiendom AS må utarbeid en ny helhetlig reguleringsplan for Kvartal 11.

En slik plan vil kunne definere alle forhold, med hensyn til parkering, lekeplass og annet som hører med for boliger.

En reguleringsplan er dessuten slik at naboer kan komme med merknader og andre offentlige myndigheter likeså.