Kaos om vannverk

Situasjonen om vann til Holmøys nye lakseslakteri er blitt svært kaotisk. Flere advarer sterkt mot en «privat løsning» fra Lilandsvannet, samtidig som Storvannet er tappet ned.

Geir-Abel Ellingsen mener Storvannet har kapasitet nok til alle formål, med ny demning.

Lokalpolitikerne i Sortland skal torsdag ta stilling til en avtale mellom kommunen og Holmøy Maritime AS, med et mildt sagt kaotisk bakteppe.

Kommunen brukte i 2017 hele 18 millioner kroner for å legge en sjøledning fra Storvannet over Sortlandsundet til Holmøys anlegg.

Denne investeringen virker nå å være nesten helt bortkastet.

Kommunens administrasjon og Holmøy mener det blir for lite vann til slakteriet.

Samtidig er Storvannet tappet ned ganske dramatisk, for å unngå å bygge ny demning, slik kommunen er pålagt av NVE.

Kommunen har betalt en millionbot til NVE og lagt ferdig planer for en ny demning, med har stanset prosjektet.

Nå skal Holmøy Maritime AS starte byggingen av sitt slakteri og administrasjonen mener man ikke rekker å bygge ny demning i tide.

Kommunen rekker heller ikke å bygge ut Lilandsvannet, for å øke tilfanget av vann fra Maurnes vannverk.

Holmøy Maritime AS sier imidlertid at de kan løse saken selv, ved å investere 20 millioner i egen rørledning fra Lilandsvannet.

En av de mest engasjerte i «vannverk-saken» er investor og grunneier Geir-Abel Ellingsen. Han har skrevet en rekke brev til kommunen om temaet.

Ellingsen har i flere måneder forsøkt å få ut informasjon om situasjonen, men ikke nådd frem i rådhuset.

– Avgjørelsen Sortland kommune gjør i denne saken har enorme konsekvenser for kommuneøkonomien «for evig tid» på området for vannforsyning, sier Ellingsen.

Han stiller seg undrende til det hastverket som nå plutselig er oppstått, der kommunen ikke rekker å ta hånd om saken selv.

– Jeg var i et møte på rådhuset 10. februar. Da fikk jeg vite at Holmøy planla egen vannforsyning. Nå 9 måneder senere legges saken frem for politikerne som en hastesak.

Og ennå er det ikke gjort skikkelig utredning av alternativene, påpeker Geir-Abel Ellingsen.

Han mener at beregninger som er gjort om tilsiget til Storvannet, viser at det vil være nok kapasitet der til å forsyne både byen og Holmøys slakteri med vann.

Hvem skal eie og drifte vannressursene i Sortland. Kommunen eller private?

Forutsetningen er at man bygger en ny demning, slik NVE har krevd, og kommunen tidligere hadde planer om.

Dette bekreftes også av en epost som enhetsleder i kommunalteknikk, Kato Lund, har sendt til Ellingsen.

En ny demning med 2 meter reguleringshøyde, vil gi en «buffer» på vel 500.000 kubikkmeter vann.

Da trenger man ikke å ta høyde for tørre år, og kan legge til grunn et netto gjennomsnittlig tilsig på 115 liter pr sekund.

Politikerne er nå invitert til å avgjøre om kommunen skal inngå en avtale med Holmøy Maritime AS, for privat vannforsyning fra Lilandsvannet.

Holmøy ønsker dette selv og vil investere mer enn 20 millioner i ledning og renseanlegg.

Dersom avtalen blir nedstemt må kommunen snarest rydde opp i «vannrøret».

Politikerne må da bestemme seg for et alternativ man vil satse på videre:

Bygge ny demning ved Storvannet. Bygge ut Lilandsvannet og Maurnes vannverk selv. Bygge ut Holandsvannet, eller en kombinasjon av dette.

Utfallet av avstemningen torsdag er ganske åpen.

Partiet Rødt har antydet at de vil stemme imot en privatisering av vannverkene. Høyre har også fremmet kritiske merknader til saken.

Så langt har Senterpartiet og Arbeiderpartiet vært for å gi Holmøy Maritime AS en spesialavtale med privat tilgang til egen vannforsyning.