Ser på politiets makt

Skal politiet over hele landet være bevæpnet konstant, eller skal andre «maktmidler» brukes i større grad. Dette blir det nå sett nærmere på, uten at konklusjonen er gitt.

Pål Arild Lagestad gir råd til justisminister Emilie Enger Mehl (foto: Justis- og beredskapsdepartementet).

Vi lever i en tid med endringer i trusselbildet, samtidig som politiet har fått tilgang til nye maktmidler.

Derfor bestilte regjeringen tidligere i år en rapport om politiets maktmidler for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget.

Mandag 7. november fikk justis- og beredskapsminister Emilie Mehl overlevert Maktmiddelutvalgets utredning.

– Maktmiddelutvalget har lagt ned et stort og viktig arbeid, og jeg vil takke utvalget og sekretariatet for innsatsen.

Jeg skal nå sette meg grundig inn i utredningen.

Vi vil be om Politidirektoratets vurdering av de anbefalte tiltakene, for å se om noen av dem kan iverksettes med en gang, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Utvalget har vurdert politiets maktmiddelbruk, herunder politiets bruk av makt mot barn og sårbare grupper.

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er hensynet til barn særlig viktig.

Jeg kan allerede nå si at vi vil følge opp utvalgets forslag om å lovfeste at politiet må ta særlige hensyn ved bruk av makt mot barn.

Vi vil legge frem et eget høringsnotat om dette, sier Mehl.

Utvalget har også vurdert hvordan politiet og helsevesenet kan samarbeide tettere i møte med sårbare grupper og personer som er alvorlig psykisk syke, samt sett på bruken av spyttbeskyttere.

– Regjeringen har over tid jobbet for å bedre samarbeidet mellom helsevesenet og politiet, både for å kunne gi sårbare mennesker hjelp, og for å forebygge alvorlige voldshandlinger.

Enkelte anbefalinger fra utvalget vil vi ta med oss inn i dette arbeidet.

Utvalget har videre vurdert spørsmålet om bevæpning av politiet, her er utvalget delt.

Flertallet, som består av fem medlemmer, anbefaler innføring av generell bevæpning. Mindretallet, som består av tre medlemmer, anbefaler videreføring av dagens modell.

– Regjeringen vil inntil videre videreføre dagens ordning med fremskutt lagring av våpen.

Vi skal nå sette oss godt inn i utvalgets vurderinger på dette området, sier justis- og beredskapsministeren

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er viktig at politiets maktmiddelbruk ikke bare handler om hva som er best for politiet, men også om hva som er best for samfunnet som helhet.

Jeg er glad for at vi har fått oppdatert kunnskap og vurderinger gjennom denne rapporten, som kan danne grunnlag for gode beslutninger fremover, sier Mehl.