Rundkjøring er best

Konsulentene som har sett på ulike løsninger for veien opp fra Kjempenhøy til Vesterålsgata, mener det beste vil være en rundkjøring, slik det også tidligere har vært skissert.

Rundkjøringen ved Kjempenhøy kan ikke flyttes noe særlig og vil uansett komme tett på en eller flere av boligene som allerede ligger her (skisse: Rambøll as).

Sortland kommune og utbyggerne av bedrifter og boliger på Kjempenhøy jobber med planer om justering av trafikken mellom sjøen og Vesterålsgata. Da blir både krysset med Strandgata og Vesterålsgata tatt med, slik at disse blir bygget ut etter moderne krav.

Like ved Kiwi vil man beholde dagens løsning, men med visse justeringer. Krysset flyttes litt og det kommer fortau og oppstramming av trafikkmønsteret. Dette for å sikre både myke trafikanter og bilene, ettersom det trolig blir stadig økende ferdsel i dette området fremover.

Krysset mellom Kjempenhøyveien og Vesterålsgata er det som volder mest hodebry, da man her kommer i konflikt med naboene uansett hvordan dette utformes. Det er konsulentene i Rambøll AS som har jobbet med saken og deres siste rapport slår fast at en rundkjøring vil være beste løsning.

Diameter på en slik rundkjøring kan senkes til 30 meter og Statens Vegvesen har allerede godkjent dette. Trafikken i Vesterålsgata vil neppe bli særlig hindret på denne måten, annet enn at farten må ned til omkring 30 km/t gjennom krysset. Da vil også biler fra Kjempenhøy kunne tråkle seg inn i Vesterålsgata.

Kjørevegene er foreslått med bredde i Vesterålsgata på 8 meter, Kjempenhøyveien 6,5 meter, Strandgata nord det samme og Strandgata sør med 7 meters bredde. Planen avsetter areal til fortau og gang- og sykkelveg i sammenheng med rundkjøring, og tosidig fortau langs Kjempenhøy og Strandgata.

Gang- og sykkelveg er foreslått med 3 meter bredde. Fortau er foreslått med 2,75-3 meter bredde. Fortau vest for Strandgata er foreslått med 5 meter bredde for å få plass til beplantingssone. Det reguleres fotgjengeroverganger i forbindelse med begge kryssene.

Av beboerne i området er det Birger Fjærvoll som vil bli rammet mest av det forslaget som nå er lagt frem for Sortland kommune. Hans eiendom vil bli beskåret ganske kraftig og ytre del av rundkjøringen kommer nesten helt inntil hushjørnet. Eiendommen vil derfor trolig måtte innløses, eller det betales en betydelig erstatning.

Rambøll skriver i sin rapport at det er lite gunstig å flytte rundkjøringen 10-12 meter sørover. Da kommer man i konflikt med garasjeanlegget til Kraftlaget og beboerne i rekkehusene vest for fylkesveien. Innløsning av eiendommene her vil trolig koste minst like mye som hos Fjærvoll. Dessuten påløper ekstra kostnader med omlegging av veibanen.

Både Sortland kommune, Nordland fylke og Statens vegvesen skal nå gå igjennom den planen som er lagt. Først blir den behandlet av kommunen, før den sendes videre til fylket som eier selve veien gjennom Sortland. Om planen blir godkjent må det så avklares hvem som skal betale for innløsning og opparbeidelse av krysset.

Sortland kommune har allerede krevd at flere bedrifter i området må ta sin del av kostnadene her. Prosjektet vil koste mange millioner og årsaken til omleggingen er den sterke utbygging som skjer på Kjempenhøy. Kjøpesenteret her utvides kraftig og Steinsvik Hus planlegger 80-100 nye leiligheter ved sjøen. Også El-Team AS skal bygge nytt her og flere andre bedrifter har tilsvarende planer.

Det er Rambøll Norge AS som nå har gjort ferdig planen, etter at Multiconsult begynte på denne for et års tid tiden. Oppdragsgiver er Sortland kommune.