Ros til Bulldozer

NVE har vært på befaring på Ånstadblåheia for å kontrollere arbeidet med vindmølle-prosjektet. Bulldozerlaget og utbyggerne får ros for jobben så langt, selv om noe også kunne vært bedre.

Dette fundamentet blir synlig fra Sortland by og Strand, og her er inngrepet i naturen ganske lite, mener NVE. Når mølla kommer opp, vil den vises i hele Sortlandsundet (foto:NVE).

Byggingen av fundamentene til de 14 vindmøllene på Ånstadblåheia er kommet godt i gang. Det har vært jobbet intensivt i hele sommer, der Bulldozer Maskinlag AS har vært i førersetet. Nylig var to representanter fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) på befaring, for å sjekke hvordan prosjektet skrider frem. Noen få bemerkninger kommer frem her, men i det store gir man mye ros til entreprenøren og utbyggerne.

Bygging av internveinettet er godt i gang. I den østre delen av planområdet er det etablert vei frem til alle turbinpunkt, bortsett fra to. Seks av fundamentene er ferdig støpt, de resterende fundamentene vil bli støpt neste sommer. Utover høsten har det vært arbeid med kabellegging i det østre området.

-Flere av oppstillingsplassene i det østre området glir fint inn i terrenget. Deler av planområdet består av blokkmark og store landskapsformasjoner, slik at oppstillingsplassene kan etableres uten store inngrep. Ved å ha fokus på å få til så jevne overganger som mulig mellom oppstillingsplassen og det omkringliggende terrenget, ligger alt til rette for et godt sluttresultat i områder som dette, påpeker Ane Næsset Ramtvedt og Kjetil Greiner Solberg hos NVE.

Det er noe fargeforskjell på stein som har blitt snudd og flyttet på, og steiner som ligger urørt i terrenget. Steinen som er flyttet på har en mer rødlig farge, og dermed blir fyllingene synlige på lang avstand. Dette gjelder blant annet et par fundament som sees fra Jennestad.

Den rødlige fargen på steinen bidrar til å «lyse opp» fyllingen. Dersom det skulle vise seg at det er tilgang på stein med en mørkere farge andre steder i planområdet, bør steinen med fordel brukes her for å dempe den lyse rødfargen, mener NVE.

Der hvor det omkringliggende terrenget består av mer grønt, kan det også være viktig å bruke noe toppmasser til arrondering, særlig langs fyllingsfoten. Det synes å være god kontroll på veibygging i prosjektet, da toppmassene er lagt i ranker langs veilinjen i de delene av planområdet hvor det finnes vegetasjon. Dette er en viktig forutsetning for å få til god istandsetting senere.

-Det er gjennomført mye bra anleggsarbeid så langt i forbindelse med byggingen av Ånstadblåheia vindkraftverk, lyder oppsummeringen fra Ramtvedt og Solberg hos NVE. De to har skrevet en kort rapport, som også er sendt over til Sortland kommune.

I den videre anleggsfasen mener NVE det er viktig å ha fokus fyllingene som etableres. Disse må få en form som passer med landskapet og strammes inn slik at de ikke blir unødvendig arealkrevende. Både farge og størrelsen på steinen som benyttes må velges med omhu. Særlig gjelder dette ved oppstillingsplassene, hvor inngrepene er store og svært eksponerte. Videre er det viktig å fortsette med god håndtering av toppmassene, slik at disse kan benyttes til istandsetting av veier og oppstillingsplasser. påpekes det fra NVE.