Planen ingen vil ha

Nå skal Sortland kommune ta stilling til planen ingen vil ha, bortsett fra Statens vegvesen. Kommunen har i lang til forsøkt å få Vegvesenet til å snu eller svinge av, men til ingen nytte.

Dette er planen som nå legges frem, ganske motvillig. Her tegnes det opp et helt nytt og stort vegkryss, rett sør for Sørhavna bobrygge, hvor all trafikk heretter skal gå til bedriftene langs sjøsiden av veien (fargesatt skisse VNY).

Etter mange måneder med tautrekkinger mellom ansatte i kommunen og Statens vegvesen, har man gitt opp i Sortland rådhus. Nå legger rådmannen frem en plan som ingen ønsker, bortsett fra altså noen på regionkontoret til Statens vegvesen. Planen må behandles formelt, men utfallet er ganske åpent.

Rådmannen, ved kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli, legger ikke skjul på en viss frustrasjon, i sakspapirene som nå er sendt ut til medlemmene i Sortland formannskap. På ganske diplomatisk vis kommenteres situasjonen:

-Sortland kommune finner det utfordrende å gå inn for et planforslag når det er allment kjent at løsningen ikke er ønsket av noen av de berørte partene. Dette vil likevel være administrasjonens forslag, da Sortland kommune i realiteten er avskjært fra å vurdere alternative løsninger for adkomst til Strandskog næringsområde og Strandskogjordet, skriver rådmannen.

Det vært dialog mellom kommunen som vedtaksmyndighet for ny reguleringsplan, Nordland fylkeskommune som veieier og Statens Vegvesen som ansvarlig sektormyndighet.

-Denne korrespondansen har tidvis vært krevende. Dette fordi kommunen har en opplevelse av få, reelle muligheter til å vurdere de adkomstløsningene som kommunen selv mener vil være mest hensiktsmessig for etablerte virksomheter og videre utvikling av området.

Kommunen har i denne saken ikke hatt andre reelle alternativer enn å følge opp Statens vegvesen sitt standpunkt, skriver rådmannen til politikerne. Formannskapet skal drøfte saken på sitt møte torsdag om en uke.

Bakgrunnen for denne planen er det litt forhastede vedtaket som ble gjort av kommunen da man slapp igjennom planen for Strandskogjordet, hvor det i dag er butikker for Coop Extra og Obs Bygg. Man så ikke helt konsekvensene av dette vedtaket.

Alle som nå har gitt uttalelse om den nye planen avviser den. Ingen grunneiere ønsker dette og ingen av bedriftene eller beboerne i området vil ha et slikt nytt trafikkmønster. Kommunen ønsker det heller ikke, ettersom det blir Sortland kommune som selv må betale alle kostnader – trolig flere titalls millioner.