Plan om 72 nye boliger

Steinsvik hus planlegger å bygge ut «Steirobakken» i Sortland med 72 nye leiligheter. De blir fordelt på rekkehus og små blokker, like sør for Lamarka skole, om planen blir godkjent.

«Steirobakken» kommer like sør for «Elvebakken», og det blir likheter mellom feltene (foto: Nordbohus/Steinsvik).

Planene om «Steirobakken» ble lagt først i 2017, og har ikke møtt vesentlig motstand.

Justerte og mer detaljerte planer er nå lagt frem, slik at man kommer over i en konkret fase.

Tomta som skal utbygges er på ca 19 mål, som skråner lett opp fra Steiroveien. Et bolighus ved veien er ikke med i planen.

Det er firmaet Steinsvik Hus og Entreprenør AS som står som tiltakshaver for prosjektet, mens det er Nordbohus som har gjort en del av utredningen.

Feltet Elvebakken like nord for det nye prosjektet ble ferdig utbygget for litt siden.

Det nye feltet blir litt større og inneholder dermed også flere boenheter.

Planen som nå er lagt frem viser rikelige plass til parkering. Både i garasjer, samt åpent ved internveier.

Planen omfatter 72 leiligheter fordelt på 10 rekkehus og 5 småblokker (skisse: Nordbohus/Steinsvik).

Grøntområder er lagt mellom husrekkene, og det blir flere definerte lekeplasser.

Avstanden fra feltet til Lamarka barneskole er ca 550 meter, mens det er 350 meter til barnehagen.

Vei, vann og avløp skal ifølge planskissen være på plass allerede, som følge av tidligere utbygginger.

Trafikken til og fra de nye boligene vil gå på Steiroveien, enten nordover eller sørover.

Grunnforholdene er for det meste myr, og deler av feltet har trolig ganske dyp myr. Her må massene skiftes ut.

Leilighetene blir utformet etter de samme prinsipper som på Myrland III, men det skal legges vekt på å tilføre området et nytt arkitektonisk uttrykk.

Ved videre bearbeiding skal det fokuseres på fargesetting og materialbruk.

Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak/splittet pulttak. Takvinkel være mellom 22 og 40 grader.

Planene skal nå godkjennes av Sortland kommune, før Steinsvik Hus og Entreprenør AS kan starte utbyggingen.