Oppdrett uten utslipp

Miljøfokus blir avgjørende når nye tillatelser for oppdrett snart kommer. Slammet skal samles opp og lakselusa skal bekjempes. Dessuten skal det være rømningssikkert.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen vil skjerpe miljøfokus (foto: Regjeringen).

For å løse miljøutfordringer og for å kunne ta i bruk nye arealer langs kysten, foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å etablere en ny tillatelsesordning for oppdrett.

– Vi har naturgitte fortrinn for å produsere mer sunn sjømat som verden trenger. Derfor foreslår vi en ordning med nye miljøvennlige tillatelser, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Dette skal gi næringen mulighet til å ta i bruk nye områder og utvikle ny teknologi for å produsere mer sjømat.

­– Dagens produksjon i åpne merder vil fortsatt være grunnstammen i norsk oppdrett. I tillegg har vi lagt til rette for landbasert oppdrett og havbruk til havs.

Med denne ordningen peker vi ut en ny retning som gir oppdrettsnæringen mulighet til å ta i bruk nye arealer langs kysten, sier Ingebrigtsen.

Det første året kan det tildeles tillatelser på maksimalt 15.000 tonn biomasse (MTB).

Hver enkelt søker kan maksimalt få tildelt 10 tillatelser, og det vil stilles strenge miljøkrav til søkerne.

Kravene som stilles for miljøvennlig oppdrett er sterke. Her skal blant annet være null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus.

Det kreves også minimum 60 prosent oppsamling av slam, som avføring og overskuddsfor.

I tillegg kommer skjerpede krav til rømmingssikkerhet.

– Havbruksnæringen skaper store verdier for Norge. Men videre vekst må skje innenfor bærekraftige rammer.

Hensynet til natur generelt, og villaksen spesielt, er av avgjørende betydning.

Denne ordningen vil bidra til positiv teknologiutvikling, og en mer bærekraftig matproduksjon, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Tillatelsene i den nye miljøteknologiordningen kommer i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom trafikklyssystemet.

– Samlet sett gir dette norsk havbruksnæring betydelige muligheter for å øke produksjonen fremover.

Når dette kommer på høring vil vi utdype ordningen videre, og vi ser frem til å motta mange og konstruktive høringsinnspill, sier Ingebrigtsen.

Forslaget kommer på høring om kort tid.