Oppdrett av torsk

Nord i Sortlandsundet, ved innløpet av Gåsfjorden, kan det bli anlagt et oppdrettsanlegg for torsk. Det er Myre Havbruk AS og Andrè Reinholdtsen som står bak planene.

Det røde feltet viser hvor oppdrettet er tenkt plassert, nord i Sortlandsundet og utenfor Gåsfjorden. Bildet er tatt fra Strandheia (arkivfoto).

Debatten om oppdrett og lokalt fiskeri vil trolig få et nytt innslag, når det nå søkes om oppdrett av torsk nord i Sortlandsundet. Dette er «et steinkast» unna Fiskholmen.

Lokalt har det tradisjonelt vært hjemmefiske flere steder i Sortlandsundet, som ellers i Vesterålen, og dette blir nå utfordret stadig sterkere av oppdrett.

Politikerne i Sortland vil nå få denne saken på sitt bord, allerede før man har avgjort striden om oppdrett kontra «hjemmefiske» i Godfjorden.

Det planlagte anlegget vil bestå av en fortøyning for totalt 10 merder, hver på 2×5 meter. Fortøyningssystemets overflateareal vil være 170 x 425 meter.

Rammefortøyninger er nedsenket til om lag 7 m, og det er kun merder og bøyer som vil vises på overflaten.

Myre Havbruk AS skriver i søknaden av de har en bred satsning innenfor fiskeri og akvakultur i Vesterålen. Med aktivitet innen fiskeri, fangstbasert akvakultur på torsk og fiskeindustri vil de nå utvikle lokalt torskeoppdrett.

Selskapet har en langsiktig strategi rundt etablering av sikre, helårlige råstoffleveranser til fiskeindustrien i Vesterålen.

Andrè Reinholdtsen er også daglig leder i Øytrans AS med base på Myre. Selskapet Myre Havbruk AS har nylig fått inn to nye aksjonærer, som også er deleiere i Primex.

Brynjar Kværnstuen i Kvæfjord Holding as og Martin Kværnstuen i Skogsøya Invest as er nye aksjonærer hos Myre Havbruk AS. Til sammen eier de nærmere 40 prosent.

Grunnlegger Andrè Reinholdtsen har fortsatt 60 prosent av aksjene, og kontrollerer derfor selskapet videre.

Torskeoppdrett er en vesentlig del av satsingen, og vil sørge for råstoff i perioden mellom fangstbasert akvakultur (som slaktes på vår/sommer) og vinterfisket etter skrei.

På vegne av Myre Havbruk AS ved Andre Reinholdtsen søkes det om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan i Sortland kommune.

-Vi er klar over at det er registrert et gyteområde for torsk i Sortlandssundet, og vi har derfor trukket lokaliteten så langt mot vest som mulig, skriver søkerne til kommunen.

-Vi er allikevel avhengige av et visst dyp for å kunne ha tilstrekkelig avstand mellom not og bunn.

Basert på Fiskeridirektoratets kart er det liten fiskeriaktivitet i området, skriver søkerne.

Området man nå søker om har tidligere hatt to lokaliteter for torskeoppdrett, nord og vest for den foreslåtte anleggsplasseringen. Disse lokalitetene er nå tilbaketrukket.

-Vi antar derfor at arealbruken i fjorden tidligere har vært avklart i forbindelse med den opprinnelige etableringen, skriver søkerne.

I forkant av lokalitets- og konsesjonssøknaden for det planlagte torskeoppdrettet er det allerede foretatt strømmålinger på fire dyp, hydrografiundersøkelser av oksygen, temperatur og salinitet og
miljøundersøkelser sentralt i lokaliteten og i sedimentasjonsområdet.

Alle rapportene fra forundersøkelsen vil bli vedlagt kommende lokalitets- og konsesjonssøknad, som legges til høring hos kommunene og sektormyndighetene.