Flere unge ledige

Ledighetstallene blant unge under 30 år viser en urovekkende økning. Og arbeidsledigheten i Vesterålen og Lofoten er spesielt høy, viser ferske tall fra NAV Nordland.

Unge ledige oppfordres til å ta videre utdanning, mens man venter på jobbmulighet (illustrasjonsfoto).

Januar-tallene fra NAV i Nordland viser at det var 451 helt uten jobb i Vesterålen ved månedsskiftet. I tillegg kommer 235 permitterte.

NAV-direktøren i Nordland utfordrer de unge til å ta utdanning. Helt ledige under 30 år har økt fra desember og utgjør nå 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

Denne aldersgruppen har den høyeste ledigheten. Slik har det vært over lang tid og er svært urovekkende.

– Med fokuset som har vært på rekruttering til vinterfisket og behovet for arbeidskraft som følge av reiserestriksjoner fra utlandet, hadde vi forventet et positivt utslag på ledighetsstatistikken, sier Cathrine Stavnes.

– Dette viser at det er et godt potensial for fiskerinæringen til å finne ledige i Lofoten og Vesterålen.

Vi i NAV har levert lister med avklarte kandidater og kan fortsatt på kort varsel stille med avklarte kandidater om det nå er et økt behov for flere medarbeidere.

Koronapandemien har bidratt til færre ledige jobber for unge som har liten eller ingen arbeidserfaring og kort utdanning, noe som setter dem i en svært utsatt situasjon.

– For mange kan en vei ut av ledigheten være å øke kompetansen. Reglene har åpnet for at man kan ta utdanning og samtidig motta dagpenger.

Vi ønsker svært gjerne at spesielt de unge skal benytte seg av denne muligheten for å gjøre seg mer konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, sier direktør Cathrine Stavnes.

– Vi samarbeider godt med fylkeskommunen og gjør det vi kan for at flere skal få muligheten til å øke kompetansen sin.

Nordland er det fylket i landet der det er færrest arbeidssøkere som tar utdanning, og det er de som allerede har utdanning som øker kompetansen.

Ved utgangen av januar 2021 var det 3.738 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent. Det er 500 flere enn i desember.

Fremdeles er det kommunene i Lofoten og Vesterålen som ligger høyest på ledighetsstatistikken i Nordland.

Moskenes har absolutt høyest ledighet med 13,5 prosent helt ledige. Flere av kommunene i Lofoten har svært høy ledighet, også sammenliknet med Vesterålen.

Vågan har 277 helt uten jobb, mens Sortland har 167 ledige.