Nyvei litt forsinket

Veiprosjektet frem til Maurnes vil bli litt forsinket på grunn av uforutsette behov for å flytte på jord og stein. 70% er nå gjort ferdig og Statens vegvesen tror at alt blir klart til august 2019.

På denne strekningen, fra Kvalsaukbrua og forbi Holmen industriområde, er det mye av Fv 82 som nå er ferdig. Ny asfalt er her på plass (foto: Statens vegvesen, Tomas Rolland).

Det er Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS som utfører byggingen og etter planen skulle alt stå ferdig i løpet av høsten 2018. Uforutsette grunnforhold har ført til et mye større behov for masseforflytting, og dette gjør at prosjektet trenger mer tid.

– Det er kjørt ut 80.000 kubikkmeter med overskuddsmasser og vi har kjørt inn 52.000 kubikk med nye masser som underfylling for veien. Sammen med flere andre forhold fører dette til at vi trenger mer tid på å bli ferdige med prosjektet.

Vi jobber nå med entreprenøren for å planlegge det videre arbeidet, og foreløpig ser det ut til at ny sluttdato blir august 2019, sier Morten Bjørkmo. Han er byggeleder i Statens vegvesen og har ansvaret for å følge opp utbedringsprosjektet.

Langs hele strekningen skal det bygges en 3,5 meter bred gang- og sykkelvei. Fylkesveien skal også forsterkes og utvides til 6,5 meters bredde. Det skal også monteres veilys langs hele strekningen. I tillegg skal det utføres en del jobb for Sortland kommune, Vesterålskraft og Relacom/Telenor. Dette omfatter vann og avløp, strømkabler og telefonkabler.

I begynnelsen av prosjektet ble det gjort en omfattende jobb med å legge om vann og avløp på vegne av Sortland kommune, og det ble revet en del fjøs og garasjer for å gi plass til utvidelsen. Alt dette arbeidet er ferdig nå.

– Vi har gjort ca. 65-70 prosent av prosjektet ferdig så langt, og har lagt det første laget med asfalt på 2,5 km av veien og ca. 1,1 km av gang- og sykkelveien, sier Morten Bjørkmo.

Over Lilandshøgda er det fortsatt intens jobbing for Bulldozer Maskinlag, og inn mot Maurnes er det et stort antall maskiner og folk i arbeid (foto: Statens vegvesen, Tomas Rolland).

Videre er det så langt montert 65 gatelys og det er bygget flere store støttemurer langs strekningen. Nå jobbes det med stikkrenner, pussing av kanter og busslommer parallelt med at utgraving og innfylling av vei og gangvei går fremover.

– Trafikkavviklingen har stort sett gått veldig bra. Noen trafikanter kjører litt fort, og noen har problemer med å innrette seg etter lysreguleringen. Vi ber om respekt for skiltingen slik at alle trafikanter kan ferdes trygt og at veien er en trygg arbeidsplass for våre entreprenører, sier Bjørkmo.

Det er altså på fylkesvei 82, fra Kvalsaukbrua og og til Maurnes i Sortland kommune, at det er et større veianlegg nå. Dette er en del av et større vegprosjekt der hele strekningen av fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn skal forsterkes og utbedres til 6,5 meter bredde. På noen delstrekninger planlegges også gang- og sykkelveg.

Det er Nordland fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet. Statens vegvesen er byggherre og leder dette arbeidet på vegne av fylkeskommunen.

Arbeidet med denne strekningen startet høsten 2016, og i denne «etappe 1» er det totalt 4,6 km veg fra Kvalsaukbrua til Maurnes som skal utbedres.