Nytt sykehjem til 168 mill.kr

Øket antall demente i årene fremover vil kreve flere sykehjemplasser i alle kommuner. Sortland må nå bygge ut Håløygtunet, fra 12 til 52 beboere. Det blir anslått å koste 168 millioner.

Håløygtun prosjektskisse

Skissen her viser Håløygtunet slik det kan bli ferdig utbygget, med plass til 52 demente beboere. Midterste del står i dag og har plass til 12. Fløyene på sidene må bygges nytt, og har her fått en mer rosa farge (skisse Rambøll as/red Vny).

En mindre oppussing og utbygging av Håløygtunet er allerede i gang, og vedtatt av Sortlands politikere. Dette skal sikre godt botilbud for 12 beboere, som i hovedsak er demente. Rådgiverfirmaet Rambøll har fått i oppdrag å se på mulighetene Sortland har for å øke antall plasser med 40 nye. Her er både tomtene ved Nortura og Lamarktunet vurdert, men konklusjonen er at en utbygging av Håløytunet vil være best.

Rambøll skriver i sin rapport at den lille ombyggingen som nå skjer, burde vært sett i sammenheng med den store utbyggingen som må komme. Da ville man spart en del og fått mindre flytte-belastning for beboerne. Det man ønsker seg er en utbygging til 52 plasser, der alt ligger på bakkeplan, og driften kan organiseres så enkelt som mulig. Det krever et stort tomteareal, og dette har man ved Håløygtunet.

Rambøll mener at det vil være gunstig å organisere det nye sykehjemmet i fløyer med 8 beboere i hver, mens Sortland mener 6 i hver fløy er best. En utbygging i 2 etapper blir sett på som riktig, da man dermed kan få opp antall plasser i takt med behovet. I tillegg til de 52 beboerne, må sykehjemmet også gi gode arbeidsforhold for ca 20 ansatte.

Det bygget som ligger nedenfor Håløygtunet, et grått bygg ved Steirovegen, må vike plass og vil bli revet for å gi plass til nybygget. Dagsenteret og avlastningsboligen vil ikke bli berørt, og skal stå som i dag. Hovedfløyen av dagens Håløygtun, vil også stå som nå.

Et beboerrom i henhold til dagens standardkrav blir på ca. 28 kvm inklusive bad. I tillegg kreves arealer til stue og kjøkken på hver avdeling. Areal i felles stue og kjøkken beregnes til ca 10 kvm pr beboer. Politiske prioriteringer tilsier enerom til alle, med eget bad. Stramme budsjett gir prioriteringer med hensyn til bemanning på sykehjemmet, slik at det blir mulig å betjene maks antall beboere samtidig, og likevel gi trygghet og nærhet. Det å ivareta tilsyn av maks antall beboere på nattevakt gir f.eks. føringer for organisering av avdelingene.

Rambøll beskriver et alternativ med organisering av bogruppene med birom midt i hver gruppe. Å møte en dør, eller vindu i enden av en korridor som gir en visuell kontakt uten å kunne gå videre, kan være en kilde til frustrasjon for demente. Sykehjemmet i Håløygtunet skal ha bogrupper med 6 beboer pr gruppe. Bogruppene plasseres langs en lang gjennomgående korridor. Personalets arbeidsrom og birommene skal ligge nær stue og kjøkken, slik at personalet jobber i nærhet av beboerne.

Orientering om planene legges frem for Sortlands politikere i morgen, når Driftsutvalget møtes. Da skal helsesjef Sture Jacobsen fortelle nærmere om prosjektet, som vil prege budsjettet til Sortland kommune de nærmeste årene. Minst 168 millioner må avsettes til denne utbyggingen.