Nytt plan-flertall

Den rødgrønne blokka i Sortland kommunestyre sprakk i saken om Arealplanen. Et felles forslag fra Høyre, FrP og SV ble vedtatt torsdag, med 14 mot 11 stemmer, og gav løsning for Kringelen.

Her blir det neppe reinbeite, slik AP og SP ønsket. Nå kan tomta på Strand trolig gi plass til nybygg for næringslivet på Sortland. Det er nemlig akutt mangel på næringsareal.

Den nye Arealplanen for Sortland ble sluttbehandlet av Sortland kommunestyre torsdag. Planen har vært gjennom en lang prosess, med flere høringer og ganske mange innspill fra ulike interesser. Den har også vært behandlet i formannskap og kommunestyre tidligere.

Denne artikkelen er en oppdatert versjon av tidligere forhåndsomtale. Onsdag ettermiddag så det ut til at Høyre var blitt enige med SVs Oddmund Enoksen, slik at det blir flertall for et felles forslag. nettavisen VOL skrev da om dette og det slo til da kommunestyret var samlet. AP, Rødt og SP kom i mindretall, ettersom to av APs representanter ble erklært inhabile (Arild Inga og Ronny Jensen) og ingen varamedlemmer møtte.

Forslagene som ble vedtatt betyr at kravene fra reindriften ikke ble imøtekommet. Planen la tidligere opp til at det ble innført strenge begrensninger på utbygging på hele strekningen fra Sigerfjord til Kvalsaukan, for å ikke hindre flytting og beite for reindriften. Dette var støttet av AP, SP og Rødt i formannskapet, men ble nå avvist av kommunestyret

Det nye forslaget betyr også at masseuttaket på Kringelen kan fortsette, og at det ikke blir krevd innfylling av jord på tomta for å gi nytt beite for rein. Det åpnes derimot for at etterbruken kan bli både bebyggelse og anlegg, næring eller fritids- og turistformål.

Vedtaket sier ikke noe klart om reindriften har rettigheter til beite på Kringelen eller Strand. Dette har vært hevdet fra Sametinget, men er ikke blitt prøvet rettslig. Forslagsstiller Oddmund Enoksen (SV) påpekte at det vil være feil av kommunestyret å ta stilling til dette i vedtaket. Det var flertallet enige i.

Eierne av masseuttaket, AMK Eiendom AS, fikk også gjennomslag for en mulig utvidelse i fremtiden. En feil fra kommuneplanleggeren gjorde at kartet over Kringelen bare hadde halve eiendommen markert som masseuttak, men dette ble enstemmig rettet opp av kommunestyret. Dagens steinbrudd kan derfor kanskje bli utvidet mot vegen, slik at det blir et fremtidig stort næringsområde her.

Da kommunestyret drøftet Arealplanen torsdag gikk mye av debatten nettopp på reindriftens rettigheter på strekningen fra Kvalsaukbrua til Sigerfjord. Forslaget fra saksbehandlerne ble her fullstendig endret, slik at kommunestyret nå ikke har tatt stilling til hvem som har eller ikke har rettigheter på disse eiendommene. Også masseuttaket i Kjerringnesdalen kan dermed fortsette.

Et annet omstridt punkt på Strand har vært etablering av en lysløype fra Oshaug til Kringelen. Også dette har reindriften motsatt seg, men nå er en slik løype blitt offisielt godkjent og kan etableres med juridisk bindende vedtak i kommunestyret.

Forslaget til Arealplan hadde tatt inn en rekke punkt om såkalte «hensynssoner til reindriften», som ville lagt sterke begrensninger på videre utbygginger av boliger og bedrifter på store deler av Hinnøya. Fra kommuneplanlegger ble det i møtet påpekte at dette var et feil uttrykk, som måtte erstattes med annet ord. Flertallet i kommunestyret vedtok imidlertid å stryke ut alle de foreslåtte hensynssonene, ettersom Reindriftsloven uansett ivaretar dette.

Mye av debatten i kommunestyret gikk altså på forholdet til reindriften, der AP, Rødt og SP ville støtte ganske restriktive forslag. Slik ble det altså ikke, ettersom flertallet (14 mot 11) avviste de fleste forslagene som ville ført til båndlegging av eiendommer og begrensninger i eiendomsretten.

Kommunestyrets vedtak er nå endelig, ettersom dette var 2. gangs behandling av Arealplanen. Fylkesmannen i Nordland kan imidlertid ta opp planen, ettersom det ble fremmet en innsigelse både fra fylkesmannen og Sametinget. Det er usikkert om disse vil gjelde, men i ytterste konsekvens kan planen havne i Kommunaldepartementet for endelig avgjørelse.

Uansett betyr kommunestyrets vedtak en liten seier for grunneierne på Kringelen, som var truet av båndlegging av hele sin eiendom for reindriften. Nå kan driften av steinbruddet fortsette, og det åpnes for å bruke tomtegrunnen til næring. Om aktiviteten her skal utvides, må det imidlertid lages en reguleringsplan, som igjen skal til behandling i kommunestyret og til uttalelse hos Sametinget.

Om steinbruddet på Kringelen åpnes for etterbruk som tomtegrunn, kan det komme flere næringsbygg her. Det er flere dekar som allerede er grovplanert og nesten klart for bygging. Dette vil kunne spare Sortland kommune for store beløp, ettersom alternativet er å opparbeide et felt ved Munningsletta. Her er det dyp myr opptil 8 meter som må graves ut og etterfylles med stein, før det kan bygges noe.

En av de som ble erklært inhabile under kommunestyrets behandling av Arealplanen var Ronny Jensen. Han har familiær relasjon til en av eierne av Kringelen masseuttak. Jensen er også redaktør for Vesterålnytt og varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet.