Nyskole for 600 millioner

Det anbefalte forslaget for ny skolestruktur i Sortland betyr nybygg for 662 millioner kroner. Billigste alternativ er å fortsette med dagens skolestruktur, der man slipper de store investeringene.

Maurnes skole kan brukes også i fremtiden med små investeringer, men vil bli lagt ned i det anbefalte forslaget til ny struktur, til fordel for en storskole på Strand.

Forslagene til ny skolestruktur i Sortland skal nå drøftes i mange ulike fora. Driftsutvalget starter debatten på torsdag og her vil man få en presentasjon av de 5 ulike alternativene som nå er lagt frem. Da starter også den politiske diskusjonen.

Det forslaget som rådmann Randi Gregersen stiller seg bak, betyr full sentralisering. Da får man nye Langøya barneskole i byen og nye Hinnøya barne- og ungdsomsskole på Strand. Den nye storskolen på Sortland vil trolig koste 409 millioner og gi plass til over 600 elever fra 1. til 7. trinn.

Hinnøya nye skole på Strand blir litt mindre og kostnadene med nybygg er her beregnet til 252 millioner. Da vil man kunne samle 370 elever fra Maurnes, Strand, Sigerfjord og Blokken og dekke både barnetrinnene pluss ungdsomsskolen.

Samlet kostnad for dette alternativet med to nye skolebygg er beregnet til 662 millioner kroner for en 10-årsperiode. Det betyr en årlig kostnad til renter, avdrag og drift på omkring 50 millioner.

Dette omfatter altså en fullstendig fornyelse av hele «Sortland-skolen», der alle dagens bygg fases ut og erstattes to nybygg. Utfasingen vil gå gradvis med overgang til ny struktur over flere år.

Dette er imidlertid bare ett av fem alternativ som nå ligger på bordet til vurdering. Saken skal nå til uttalelse hos mange ulike instanser, og både foreldre og barn kan her kommer med sine synspunkt.

Utredningen forteller imidlertid at det er dagens skolestruktur som blir den rimeligste, med en årskostnad på vel 30 millioner. At man sparer 20 millioner har sin årsak i at mange av dagens bygg fortsatt kan brukes. Holand skole saneres og erstattes av nybygg til 25 millioner og en ny barneskole i sentrum kan bygges for 185 millioner.

Investeringene i billigste alternativ er dermed «kun» 220 millioner, mens det anbefalte forslaget med to store nybygg, vil koste 660 millioner. Det er i hovedsak løpende kostnader til renter og avdrag her som utgjør forskjellen.

Da kommunestyret i Sortland nylig drøftet neste års budsjett og økonomiplanen for kommende 4 år, så ble det advart mot en stadig stigende gjeld. Kommunen skylder snart 1 milliard (tusen millioner) og dette betyr at man må betale store beløp hvert år i renter og dessuten minst 30 millioner i avdrag.

Om politikerne nå velger å gå for det anbefalte forslaget om ny skolestruktur betyr det at man må investere 660 millioner ekstra til nye skolebygg. Dette er ikke penger man har på bok og kommunen må derfor låne tilsvarende beløp.

Spørsmålet er om Sortland kommunes 10.000 innbyggere har muligheter til å betjene en gjeld på 1,5 milliard, slik det kan fremstå ved den mest ambisiøse planen for ny skolestruktur.