Ny tomt for sykehjem

Endelig er det funnet en god tomt for det nye sykehjemmet på Sortland. 90 millioner vil det så koste å skape plass til 30 pasienter gjennom første byggetrinn, som kan påbegynnes i 2019.

Lamarktunet ser man i høyre bildekant med et gult bygg, mens den påtenkte tomta for det nye sykehjemmet kommer i det lysegrønne feltet. Det blir altså bare et steinkast unna (arkivfoto).

Helsesjef Sture Jacobsen inviterer nå politikerne i Sortland til å velge hvilken tomt det nye sykehjemmet skal bygges på. Fagfolk og politikere har klødd seg i hodet et flere år, mens Sortland kommune stadig er kommet i en mer prekær situasjon på sykehjemplasser. Nå er det mulig å få fortgang i prosjektet.

Det er 3 ulike plasseringer som har vært vurdert. Håløygtunet, Steinbruddet og Lamarka har vært de alternativene som er analysert. Kommunen eier selv ved Håløygtunet og Steinbruddet, mens det i Lamarka er flere eiere på den aktuelle tomta. At denne nå er kommet i fokus, begrunnes med nærheten til Lamarktunet, der det allerede i dag er både sykehjem, eldrehjem og omsorgsbase.

Håløygtunet har i dag 12 plasser for demente, og her er det mulig å ta i bruk en del av de gamle byggene til 7 midlertidige plasser ekstra. Disse kan åpnes om få måneder, dersom de nødvendige pengene kommer på bordet og det finnes nok ansatte til å bemanne enheten. Dette vil løse det akutte behovet for Sortland kommune, slik at det ikke behøves å la pasienter ligge ved Stokmarknes sykehus etter at de er ferdig behandlet der.

Økonomiplanen sier at det bør settes av 90 millioner for å bygge første trinn på det nye sykehjemmet. Dette vil kunne gi 30 plasser, der 12 skal gå til erstatning for plasser som nå driftes ved Håløytunet, på midlertidig grunnlag. Av de 90 millionene regner Sortland med å få tilskudd fra Staten med 50 millioner, slik at netto utgift fra kommunen blir 40 millioner.

Saken skal nå opp i Sortland formannskap torsdag, mens den senere blir en del av økonomiplanen som vedtas av kommunestyret. Løsningen som her legges frem av rådmannen, gir en helt klar anbefaling der man man påpeker flere gunstige punkt.

For det første vil et nybygg ved Blåbyhallen ikke komme i konflikt med driften ved Håløytunet. Når nybygget står ferdig, blir det ganske kort avstand mellom Lamarktunet og det nye sykehjemmet. Da åpner det seg mulighet for delvis felles personell, felles kjøkken, felles vaskeri, felles parkering og flere andre forhold som vil kunne gi positive effekter på kostnader og bemanning.

Tomta man har vurdert ved Steinbruddet i Vestmarka, er nå lagt til side. Her blir det en for stor jobb med å sprenge fjell, for å kunne bygge et sykehjem i en eller maks to etasjer.

Da er forholdene mye gunstigere i Lamarka, sør for Blåbyhallen og Lamarktunet. Denne tomta eies også delvis av kommunen og delvis av Sortland boligstiftelse. Noen private grunneiere er inne i bildet, men det er positiv vilje til å finne en løsning, forteller helsesjef Jacobsen.

Det nye sykehjemmet skal bygges ut i to trinn. Første del vil gi 30 plasser, mens man med full utbygging trolig lander på 52 plasser totalt. Dette skal være nok til å dekke det fremtidige behovet for Sortlands syke og demente i alle fall for nærmeste fremtid. Kostnaden for full utbygging er ikke klar, men vil kanskje lande omkring 150 millioner kroner. Mer enn halve beløpet blir tilskudd fra Staten, så her blir belastningen på kommunekassen trolig ca 60 millioner.