Lysløype gir omkamp

Kanskje må Arealplanen for Sortland behandles for 3. gang. Vedtaket som ble gjort, med å tillate lysløype på Strand, er et av punktene som Fylkesmannen reagerer på. Det må kanskje ut på høring.

Seniorrådgiver Cathrine Hoff Mikalsen hos Fylkesmannen i Nordland (bilde FMN innfelt) er ikke helt fornøyd med vedtaket i Sortland kommunestyre, og antyder en ny runde for Arealplanen.

Med 14 mot 11 stemmer ble Arealplanen for Sortland kommune vedtatt den 2. november, etter 3 års saksbehandling og nokså intens debatt. Høyre, FrP og SV dannet flertall i kommunestyret, slik at forslaget fra AP, SP og rådmannen ble nedstemt. Flere endringer ble vedtatt, der noen av punktene var åpning for lysløype på Strand, gapahuker i friluftsområder og 5 nye boliger i Kvalsaukan.

Det er seniorrådgiver Cathrine Hoff Mikalsen hos Fylkesmannen i Nordland som nå ber Sortland kommune tenke seg om en gang til. Hun har skrevet et brev der det antydes at vedtaket fra kommunestyret ikke holder. Det ble gjort for mange endringer i innspurten. Men Mikalsen sier ikke noe konkret om at vedtaket er ugyldig eller ikke bindende. Hun ordlegger seg svært diplomatisk og spiller ballen over til kommunen.

-På denne bakgrunn anbefaler Fylkesmannen at kommunen identifiserer endringene som ikke har vært gjenstand for høring og tar stilling til hvordan disse skal følges opp for å oppnå kravet til medvirkning og kontradiksjon, skriver Cathrine Hoff Mikalsen.

Bakgrunnen for hennes utspill er en epost fra Sortlands egen kommuneplanlegger, Rune Stigen Kvannli. Da kommunestyrets vedtak var gjort, sendte han en henvendelse til Fylkesmannen. Her ber han Fylkesmannen «vurdere vedtaket» og om dette skal følges opp, eller legges til side.

– I møtet ble det fremmet og vedtatt en alternativ innstilling som administrasjonen ikke hadde hatt anledning til å vurdere. Vi ber Fylkesmannen i Nordland om en vurdering av vedtaket før vi reviderer plandokumentene i henhold til vedtaket. Dette for å unngå unødig merarbeid dersom vedtaket medfører nytt offentlig ettersyn av planforslaget, eller andre konsekvenser, sier Rune Stigen Kvannli.

Han ber også om råd for videre saksbehandling i Sortland kommune, om man skal følge kommunestyrets vedtak, eller se bort fra det. -Vi ber om en snarlig tilbakemelding da vi nå er noe usikre på om vi skal behandle søknader om tiltak etter ny, eller gammel arealplan, sier Kvannli i sin epost til Fylkesmannen i Nordland.

Det spørsmålet er foreløpig ikke besvart. Kommunestyrets vedtak ble lovlig fattet i et lovlig møte, og ingen har så langt kommet med noen formelle protester på dette. I alle fall ligger det ingen protester i kommunens offisielle postliste.

Det har vært en svært lang og omfattende prosess, før kommunestyret kunne gjøre sitt endelige vedtak den 2. november i et ganske dramatisk møte. Her ble der sprekk i de to politiske blokkene, slik at Høyre plutselig hadde solid flertall, med stemmene fra FrP og SV. De fikk dermed gjennom flere vedtak som AP og SP var imot.

Allerede den 14. oktober 2014 begynte Sortland kommune på jobben med en ny Arealplan, for å supplere Byplanen. En rekke folkemøter rundt i kommunen fulgte så, pluss flere møter med næringsliv og politiske parti. Det ble en svært omfattende saksgang, der det kom inn flere titalls innspill fra hele kommunen. Første runde var ferdig sommeren 2016, og man kunne presentere den første utgaven av planen 21. juli.

Deretter ble det åpnet for nye innspill, kommentarer og flere runder i ulike fora. Fylkesmannen, Statens Vegvesen, Sametinget og flere direktorat kom også med sine tanker, der noe også var direkte «innsigelser» (formelle protester). Planen ble justert og finpusset, slik at man kunne legge frem et nytt forslag den 21. april 2017. Et endelig vedtak skulle så komme før sommeren, men ble utsatt av ulike grunner, slik at kommunestyret først tok opp saken 2. november.

Mange trodde dette ville være sluttstrek for 3 års saksbehandling, men brevet fra Fylkesmannen kan nå gi et etterspill. Kommunestyret har gjort sitt endelige vedtak, men noen av formuleringene er ikke helt «vanntette». Cathrine Hoff Mikalsen er utdannet jurist og leder arbeidet med arealplaner hos Fylkesmannen.

-Siden det ikke fremgår uttrykkelig av kommunestyrets vedtak av 02.11.2017 at øvrige deler av planen skal ha rettsvirkning, tilsier det rettslige utgangspunkt at Kommuneplanens arealdel for Sortland ikke er vedtatt med rettsvirkning, påpeker Mikalsen. Hun antyder dermed at Sortland kommune må ta en ekstra runde på saken.

Hun mener også at innsigelser fra blant annet Sametinget betyr at planen må sendes til Kommunaldepartementet. -Innsigelser medfører at myndigheten til å treffe endelig vedtak i plansaken flyttes fra kommunestyret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Står det igjen innsigelser ved kommunestyrets sluttbehandling, kan det ikke treffes endelig vedtak med rettsvirkninger i kommunen, skriver Mikalsen.

Brevet fra Fylkesmannen er imidlertid nokså uklart i formen. Man «anbefaler» kommunen å ta en ekstra runde, men pålegger ikke dette. -Hvor omfattende behandling vil avhenge av endringens størrelse, men det er lagt til grunn i praksis at det ved mindre vesentlige endringer kan være tilstrekkelig med en begrenset høring, sier Cathrine Hoff Mikalsen.

Torsdag møtes Sortland formannskap, men denne saken står ikke på dagsorden. Om den likevel blir drøftet, er i skrivende stund helt åpent.