Ny runde om vannet

Slakteriet for laks som er under bygging trenger mye vann. Nå blir det en ny runde der politikerne skal godkjenne en «privat stikkledning» fra Maurnes kommunale vannverk.

Rosa linje blir kommunal ledning, men blå eies av Holmøy Maritime (fotoill.: VNY).

Etter at det ble klart at vedtaket var ulovlig, da kommunestyret 11. november i fjor sa OK til en privat ledning fra Lilandsvannet, skal politikerne nå prøve seg på en justert avtale.

Nytt forslag betyr ny kommunal inntaksledning fra Lilandsvannet til Maurnes vannverk. Denne vil koste opp mot 7,5 millioner kroner.

Holmøy Maritime gis så anledning til å koble seg på, rett før vannet passerer Maurnes vannverk, og dermed kunne hente ut «råvann» til eget bruk.

Holmøy skal så legge en privat ledning fra vannverket, ned til sjøen og videre til det nye slakteriet for laks, som allerede er under bygging.

Selskapet vil etablere eget anlegg for vannrensning i det nye slakteriet.

Hvor mye Holmøy skal betales for «råvannet» er ikke avklart. Ingen andre har slik avtale med kommunen.

Kanskje blir det nok til å dekke nedbetaling av de 7,5 millionene ny inntaksledning på Maurnes vil koste.

Denne saken har vekket mye debatt, og vil nok fortsatt gjøre det.

For fire år siden investerte kommunen opp mot 20 millioner kroner i ny ledning fra Storvannet til Holmøys anlegg ved Bogan.

Denne ledninga skulle dekke fremtidig behov til et planlagt slakteri for laks.

Både dette beløpet og de nye 7,5 millionene som skal brukes, blir betalt via vannavgiften til Sortlands innbyggere.

Geir Abel Ellingsen er en av grunneierne ved Storvannet, der kommunen ikke lenger vil bruke penger på ny demning.

Han kritiserer planene som nå legges for å hente vann fra Lilandsvannet.

– Det er dokumentert nok kapasitet i Storvannet til å dekke behovet ved slakteriet, sier Ellingsen i en merknad til den nye avtalen.

Geir Abel Ellingsen er kritisk til kommunens planer om vannverkene (arkivfoto).

Dersom Holmøy hadde fått renset vann gjennom ledninga som allerede er lagt, ville vannavgiften blitt på ca 900.000 kroner pr år.

Nå går kommunen glipp av dette, ettersom «råvann» blir hentet fra Maurnes i stedet.

Ellingsen støtter også uttalelser fra partiet Rødt i Sortland, som mener det ikke er nødvendig med noen ny avtale om vann.

Saken skal uansett behandles av politikerne i formannskapet først, før det avgjøres endelig i kommunestyret.

Det hører med i bildet her at en rekke politikere er inhabile i denne saken.

Mange har relasjoner til Holmøy Maritime, som er i ferd med å bli en meget viktig hjørnesteinsbedrift i Sortland.

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) er en av de inhabile, samt Lill Kristin Johannessen (AP) og Oddmund Enoksen (SV).

Også varamedlemmene Einar Kristiansen (SP) og Kristian Barstad Ellingsen (H) har meldt seg inhabile i saken.

Om flere melder seg inhabile når saken nå kommer opp på nytt, gjenstår å se.

Saksutredningen påpeker at det er usikkerhet knyttet til hvor mange meter retningsstyrt fjellboring som blir nødvendig for ny inntaksledning fra Lilandsvannet.

Det anslås at nedgravd ledning vil koste omtrent 275.000 kr pr. 100 m, mens boret ledning vil koste ca. 1.000.000 kr pr. 100 m.

Med bakgrunn i dette er den kommunale andelen av prosjektet grovt estimert til mellom 4 og 7,5 mill. kr, avhengig av lengden som må bores.

Holmøy Maritime skal stå ansvarlig for å gjennomføre hele prosjektet, men kommunen skal overta og betale ut sin andel nå dette er ferdig.

Sluttsummen er dermed uviss inntil vannkranen kan åpnes.