Ny brannstasjon med ambulanse

Behovet for en ny brannstasjon på Sortland har lenge vært akutt. Nå er en utredning klar om valg av tomt, og man har landet på at beste alternativ er Salgslagstomta. Problemet er at denne ligger på nedsiden av Strandgata og dermed må både brannbiler og ambulanse gjennom to kryss før man kan sette fart nord- eller sørover. Dagens stasjon og tomt er dårlig egnet.

Brannstasjonen

Problemet med dagens stasjon (bildet over) er at tomta her blir for liten til et nybygg som både skal huse brannbilene og en ambulanse. Beliggenheten er god, rett ved Vesterålsgata og gjennomfartsvegen. Om man skal bruke denne tomta må det bygges i flere etasjer, og det er lite hensiktsmessig for en slik stasjon. Dette skriver rådmannen i en utredning som legges frem for Sortland-politikerne torsdag 17. mars. Formannskapet skal da forhåpentlig kunne ta stilling til valg av tomt, som et første steg frem mot nybygget.

Nordlandsykehuset driver ambulansene lokalt og er forespurt om et samarbeid. De sier at man gjerne leier lokaler i en ny brannstasjon, slik at brannvesen og ambulanse kommer under samme tak. Man har ikke noe direkte samarbeid mellom de to enhetene, men begge rykker ut ved ulykker og brann. Det kan derfor være visse fordeler med samlokalisering.

Dagens brannstasjon er i en gammel murbygning som har hatt mangelfullt vedlikehold. Den er for liten og mannskapene har i en årrekke bedt kommunen om å finne en ny løsning. Forrige kommunestyre, med ordfører Grete Ellingsen, la opp til at kommunen skulle leie nye lokaler i et OPS-samarbeid med private utbyggere. Man så her for seg en ny brannstasjon på Strandskog-jordet. Da de rød-grønne tok over styringen i rådhuset ble denne tanken raskt forkastet. Man ville bygge nytt i kommunal regi og være selveier.

Nå har man fått uttalelser fra de berørte og man har sett på 5 ulike plasseringer. Dagens stasjon har best beliggenhet, men for liten tomt. Nest beste beliggenhet mener man er Nortura-tomta, der bilene kan kjøre vel 100 meter og komme ut på hovedvegen. Man må først krysse Strandgata og så svinge ut i Vesterålsgata, via den smale kong Øysteins veg. Dette er ikke optimalt og vegen her må da utbedres litt.

Nå legges altså saken frem for politikerne og offentligheten, og det er ikke sagt at man virkelig vil ende opp med en ny stasjon på den gamle Salgslags-tomta. Selve byggeprosjektet er ikke vedtatt med endelig plan og budsjett, så uansett vil realiseringen av dette ligge litt frem i tid. I mellomtiden snakkes det om at Sortland brannvesen kan flyttes over til den delen av Nortura-anlegget som nå står tomt. Kommunen eier jo dette selv og vil dermed ikke få noen ekstra kostnader her.