Sortlands kvinner lever ekstra lenge

Norske menn blir normalt 80 år, mens kvinner godt passerer 84. Kvinner lever altså i gjennomsnitt 4,5 år lengre enn menn. Ferske tall for Sortland kommune viser imidlertid at kvinnene her lever 5,5 år lengre enn mennene. Sortland-damene får altså et år ekstra i forhold til andre norske kvinner og overlever sine menn med 5-6 år. Om de er sprekere og gladere enn andre nordkvinner, vites ikke, men de lever altså i gjennomsnitt til de er ca 85 år.

Kvinnehelse

Mange spreke kvinner lever lenge (illustrasjonsfoto).

Dette kan man lese i en ny rapport som nettopp er lagt frem for Driftsutvalget i Sortland kommune, der man har summert opp status for helsesituasjonen i Sortland. Hva som er årsak til at Sortlands kvinner lever et år ekstra, sies det ikke noe om, annet enn at helsen ser ut til å være god hos mange eldre og omsorgstilbudet er bra. Befolkningen blir generelt eldre, ettersom levealderen øker og det fødes færre barn enn før. Innvandringen er imidlertid så stor at folketallet likevel samlet sett øker litt i sentrale strøk, som i Sortland by.

Rapporten summerer opp at det er ungdommen som har de største utfordringene i Sortland. Særlig de som ikke fullfører videregående skole. En del faller ut og kommer seg ikke inn i arbeidslivet. Sortland har etter hvert fått en stor gruppe unge voksne med slike utfordringer. Dette betyr også høyere sosialhjelp enn det som skulle vært normalt for en kommune på Sortlands størrelse. Særlig i aldersgruppen 18-24 ligger Sortland høyt i sosialhjelp, sett i nasjonal sammenheng.

Sortland videregående skole har ca 700 elever, der en del også er fra nabokommunene. Skoleåret 2014 avbrøt 88 elever utdanningen og av disse var det 20%, altså hver femte, som oppgav sykdom eller personlige problem som årsak. Undersøkelser viser også at mobbing er et betydelig problem også i Sortland, og særlig på ungdomstrinnet oppgir mange at de blir plaget. Helsesøster ved Sortland videregående skole sier at det nå er generelt flere som forteller om psykiske og sosiale problem. Annenhver henvendelse er knyttet til dette. Rus er ikke noe spesielt stort problem i Sortland, men det er helt klart til stede. Både alkohol, piller og narkotika er en del av dette.

Rapporten om helsetilstanden for befolkningen i Sortland legges nå altså frem for politikere og ansatte, og vil bli et hjelpemiddel i planlegging av utviklingen av kommunen. Både helsetilbudet og andre kommunale tjenester må legges opp slik at man møter de behov og utfordringer som innbyggerne har. Mye er bra, men det er altså fortsatt en del ting som bli bedre, særlig i forhold til unge arbeidsløse som ikke har fullført videregående skole. Og samtidig må vi ta hensyn til at eldrebølgen altså er i ferd med å komme inn over Sortland også.

Sett i forhold til nabokommunene Bø, Øksnes og Andøy så har likevel Sortland er mindre andel av folketallet som er eldre. Særlig Bø utmerker seg med en prosentvis stor andel av folketallet i godt voksen alder, og dette er en utvikling som har pågått over flere år.