Ny asfalt i sommer

Fylkesveiene i Vesterålen får litt ny asfalt i sommeren. Gjennom Forfjorden blir det 8,7 kilometer nytt toppdekke, mens det i Sortland er flere strekninger som er på arbeidslista nå.

Nordland fylkeskommune vil asfaltere (foto: NFK/Petter Sandmo).

Nordland fylke vil bruke 180 millioner kroner i sommer for å legge ny asfalt på 160 kilometer av fylkesveiene.

Sortland får en god del av dette. Mellom Vikbotn og Frøskeland er jobben allerede i gang med nær 5 km på Fv820.

Fra Vangpollen til Brokløystunnelen blir det nytt dekke på ca 7,5 kilometer av Fv822.

Fra Sortlandbrua til Ramnflauget blir det ca 4,3 kilometer ny asfalt. Mot sentrum blir det også litt nytt dekke.

Lengste strekning i regionen blir gjennom Forfjorden, fra Vidbukt til Fornes, der det kommer 8,7 kilometer toppdekke i sommer.

-Vi hadde satt av 100 millioner kroner i vedlikeholdsbudsjettet for årets asfaltering. Men god økonomistyring har gitt oss mulighet til å legge inn 80 millioner kroner ekstra.

Noen av disse midlene er statlige midler som er øremerket til dette formålet, forklarer fylkesråd Monika Sande i Nordland fylkeskommune.

Sande forteller at de veistrekningene som skal asfalteres i år, absolutt har behov for fornyet dekke.

– Men samtidig får vi gjort noe grunnvedlikehold. Det kan eksempelvis være stikkrenner som må fornyes, eller rekkverk som må forbedres eller byttes.

Vi koordinerer ressursene slik at vi får mest mulig igjen for pengene, påpeker Sande.

Med 160 kilometer årlig ny asfalt i år, vil det ta 26 år før man er rundt alle fylkesveiene og tilbake igjen.

Sande skulle gjerne hatt enda høyere frekvens på vedlikeholdet.

– Vi har kanalisert mer midler til vedlikehold og dempet på investeringene. Dette gjør vi rett og slett for å kunne ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet.

Men vi skulle selvsagt gjerne brukt enda mer på veiene våre. Mange steder er behovet for ny asfalt stort.

Og vi jobber aktivt mot sentrale myndigheter for å få mer midler til fylkeskommunene og til veivedlikeholdet, avslutter Monika Sande.