Nok med Storvannet

Kapasiteten er god nok med vann fra Storvannet, både til Sortland by og det nye lakseslakteriet på «Holmen». En rask utbygging fra Lilandsvannet trenges derfor ikke i denne omgang.

Storvannet kan gi nok vann både til Sortland by og nytt lakseslakteri, mener Christoffer Ellingsen (arkivfoto).

Dette er konklusjonen til Christoffer Ellingsen og partiet Rødt. De mener nye tall som er fremlagt, bekrefter dette.

Dette vil spare kommunen for flere millioner kroner i investering ved Lilandsvannet.

Innlegget her er skrevet av Christoffer Ellingsen: 

I disse dager legges en samarbeidsavtale (utbyggingsavtale) mellom Sortland kommune og Holmøy ut til offentlig høring. Dette etter at den forrige avtalen ble kjent ugyldig.

Innholdet i den nye skal regulere utbygging og økonomiske forhold i forbindelse med Holmøys behov for vannforsyning til sitt lakseslakteri.

Avtalen tar utgangspunkt i at alt vann til Holmøy skal hentes fra Lilandsvatnet.

Det er ingen politisk uenighet om at bedriften skal få nødvendig vannforsyning.

Rødt er svært skeptisk til at dette skal hentes fra Lilandsvatnet gjennom denne avtalen i og med at alt tyder på at vannledninga over sundet kan sikre Holmøy vannet de trenger slik det opprinnelig var planlagt.

Rødt går inn for at vann til industriområdet i Holmen, må sees i sammenheng med kommunens annen vannforsyning og økonomi.

Forslaget til avtale innebærer at Lilandsvatnet tas i bruk til Holmøys forsyning, men medfører ingen direkte økt tilførsel eller styrka vannberedskap for øvrige abonnenter som er tilknytta Maurnes vannverk (Lilandsvatnet) eller Sortland vannverk (Storvatnet).

Likevel er det beregna kommunale utgifter på mellom 4 – 7.5 mill. som legges inn i vanngebyret til fordeling for alle kommunale abonnenter.

Dette beløpet skal nyttes til å fjellbore ny inntaksledning og legge nye rørledning fra Lilandsvatnet til påkobling for Holmøy i nærheten av Maurnes vannverk.

Storvatnet tilstrekkelig
Viktigste grunn til å være mer enn skeptisk til avtaleforslaget, er at det er tilstrekkelig mengde og sikkerhet for vann til Holmøy med dagens overføringsledning over sundet og kapasiteten fra Storvatnet.

På litt sikt vil og bør dette raskt bli ytterligere forsterka med å koble til en ny kilde til samme ledningsnett. Alternativene her er mest sannsynlig Lilandsvatnet eller Holandsvatnet.

Disse forholdene skal avklares i en ny plan for vannforsyning til heile kommunen – Hovedplan vannforsyning. Den bør være på plass så snart som mulig og seinest våren 2023.

Hvorfor er Rødt sterkt kritisk til avtaleforslaget med Holmøy? Data som ligger til grunn for Rødts konklusjon, ligger i avsnitt nederst i denne teksten og er levert av saksbehandler gjennom kommunedirektøren.

  1. Det er tilstrekkelig vannkapasitet fra Storvatnet også til Holmøys anlegg ved maksimalt beregna uttak og god nok sikkerhet knytta til det tekniske anlegget.
  2. Det er ikke argumentert for at nye inntaksledning med fjellboring er nødvendig for fortsatt drift av Maurnes vannverk med forventa kapasitet.
  3. Det er avgjørende både for sikkerheten til den generelle, totale vannforsyningen og tilstrekkelig beredskap at det etableres en reservevannkilde.
  4. Hvor reservevannkilden skal være, må snarest avklares gjennom en ny overordna plan for vannforsyning. Det antydes nå fra kommunedirektøren at det er mer sannsynlig med Holandsvatnet enn Lilandsvatnet. Her vingles det att og fram og bare understreker behovet for fortgang med utarbeidelse av overordna plan. I sammenheng med ny plan må også spørsmålet om ny demning ved Storvatnet avklares.
  5. På nåværende tidspunktet vil det være «merkelig» å investere oppimot 7.5 kommunale mill. til ny inntaksledning fra Lilandsvatnet som har til hensikt å sikre Holmøy råvann til sitt anlegg. Dette på tross av at det er tilstrekkelig vannkapasitet fra Storvatnet gjennom 5 vannledninga over sundet. I dette ligger at dagens Maurnes vannverk har tilfredsstillende tilførsel fra Lilandsvatnet ut fra dagens og så langt avklart, framtidig behov. Om det skal foretas endringer her, må også det sees i sammenheng med ny Hovedplan vannforsyning.

Konklusjon:

  • Når vannledning fra Storvatnet til Holmen har nok kapasitet som den var bygd for (kostnad 18-20 mil.) – altså forsyne industrifeltet i Holmen, nå også lakseslakteriet, er det på dette tidspunktet ikke grunn til at kommunen skal investere i ny inntaktsledning til Lilandsvatnet. Det er i så fall for at Holmøy skal få tilgang til vann fra Lilandsvatnet i tillegg. Det vil betyr at kommunen skal investere både i tilførsel over sundet og ny inntaksledning fra Lilandsvatnet for å sikre vann til Holmøy og industrianleggene for øvrig i området.
  • All diskusjon om framtida til vannforsyning de siste årene, krever at ny plan må utarbeides og vedtas så raskt som mulig. Enkeltavtaler som den med Holmøy, kan legge føringer som ødelegger muligheten for optimale løsninger både av økonomiske hensyn og praktiske løsninger for hele kommunen.

I et tørrår har Storvatnet kapasitet til forsyning av 80 liter pr. sekund (gjennomsnittlig kontinuerlig hele året uten demning).

Renseanlegget ved Storvatnet har i dag kontinuerlig rensekapasitet på 75 l/s og rentvannsbassenget har en kapasitet på 1000m3 (lagerbeholdning).

Gjennomsnittlig forbruk fra Storvatnet vil også med Holmøy tilkoblet være ca. 42 l/s. Dagens toppbehov vil være opp mot 80 l/s i korte perioder.

Holmøy har med korte intervall (nevnt ca ½ time) behov for uttak på inntil 35 l/s.

Kapasiteten for sjøledningen til Holmen er 56 l/s med tilstrekkelig trykk (6 bar).

 

Christoffer Ellingsen, gruppeleder Rødt Sortland