Lov å fylle ut svært langt

Spørsmålet om «hvem eier Sortlandssundet» har vært reist nylig. Svaret er ikke helt entydig, men det er trolig lov å fylle ut svært mye. Særlig nord og sør for bysentrum er mulighetene store.

Bildet viser en antydet fylling på Natland i lyseblå farge (fotoill.: VNY).

Hovedregelen er at eiere av grunn ned til strandlinjen har eiendomsrett ut i sjøen til marbakken eller til 2 meters dybde målt ved middels lav vannstand.

Marbakken er der sjøbunnen tydelig begynner å skrå mot dypere vann.

Dette skriver avdelingsdirektør Pål A. Frostad Lorentzen i Kommunaldepartementet i et brev til Bergen kommune nylig.

Nord for Sortland sentrum er det fylt ut et større område ved Ånstadsjøen. Her har man stort sett holdt seg til 2-meters-regelen.

Sjøbunnen her skråner sakte nedover og det er egentlig ikke noen tydelig marbakke.

Det samme gjelder for fyllinger i sentrum, selv om havbunnen her skråner raskene nedover.

Utenfor brannstasjonen kan det fylles langt ut, som i de lyse feltene (foto: Norgeskart).

Dybden i hurtigruteleia er på ca 30 meter og inn mot Kystvaktbasen og havneterminalen er dybden like under 10 meter.

Utenfor Skisbgården er det kun 4-5 meters dybde, og heller ikke her ser man noen tydelig marbakke før man kommer ganske langt ut.

Flere saker omkring rettigheter for utfylling i sjøen, har vært prøvd i ulike rettssaker og behandlet av statsforvalterne.

Spørsmålet om hvem som eier Sortlandssundet, ble nylig reist av Rødt-politiker Christoffer Ellingsen.

Konklusjonene er ikke entydig og det er mye opp til lokale myndigheter å gi godkjenning for dette.

Eier av strandtomt har altså gode rettigheter til å utnytte sjøarealet utenfor eiendomsgrensen.

Hovedregel er marbakken eller 2 meters dybde for fyllinger (foto: illustrasjon).

Dette kalles gjerne «strandretten» og omfatter blant annet retten til atkomst fra sjøen (tilflottsrett) og rett til utfylling eller utbygging i sjøen.

Herunder også mulighet for å bygge ut kai eller legge ut flytebrygge.

– En eventuell utfylling må respektere naborettigheter og offentligrettslige begrensninger.

Strandretten følger av ulovfestet rett, skriver avdelingsdirektør Pål A. Frostad Lorentzen i KDD.

Byggegrense mot sjø bør fastsettes i bestemmelser til kommuneplanens arealdel.

Kommunaldepartementet har lagt til grunn at kravet om byggegrense mot sjø i plan må være fastsatt på en klar og entydig måte, og at dette må avgjøres ved en tolking av hver enkelt plan.

– Ved utarbeiding av planer er det viktig at byggegrensen fastsettes på en tydelig måte, gjennom angivelse på plankartet eller bestemmelser i planen, sier Pål A. Frostad Lorentzen.