Kritikk fra Arb.tilsynet

Trygdesvindel, dårlige boforhold og underbetaling var noen av funnene som ble gjort i en storkontroll mot fiskeribedrifter i Lofoten og Vesterålen nylig, med fokus på sesongarbeiderne.

Dårlige boforhold for sesongarbeidere ble avdekket flere steder under kontrollene ved fiskebruk i Lofoten og Vesterålen (foto: Politiet).

A-krimsentret i Nordland har i mars kontrollert 17 fiskeribedrifter i Lofoten og Vesterålen og mer enn 200 medarbeidere er kontaktet. Målet har vært å sikre en næring som ivaretar sikkerhet, regelverk og arbeidsmiljø, ved å ta ut useriøse virksomheter.

I uke 10, 11 og 12 har A-krimsenteret i Nordland, som er en tverretatlig enhet med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og Politiet, gjennomført en rekke kontroller i fiskeribransjen i Lofoten og Vesterålen. Hovedfokuset under kontrollene var hvordan personer fra utlandet har det som arbeidstakere i fiskeindustrien i forhold til rettigheter og plikter.

Arbeidslivskriminalitet er ulike former for profittmotivert kriminalitet som begås i et arbeidsmarked. Regjeringen har definert at arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakerne eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

– For å kunne fange opp omfanget av denne typen kriminalitet har flere etater gått samme i et tverretatlig samarbeid, ledet av A-krimsentret i Nordland. Hovedmålene for kontrollene som har vært gjennomført i fiskeribransjen har vært å få en oversikt over næringa sin bruk av utenlandsk arbeidskraft, identifisere og beskrive fremtredende modus knyttet til arbeidslivskriminalitet, samt identifisere og ta ut useriøse aktører i næringen, sier koordinerende leder av A-krimsentret i Nordland, Per Thomassen.

Thomassen forteller at 26 medarbeidere fra de ulike etatene deltok i kontrollene i uke. 10 og 11, mens det var 10 medarbeidere med på kontroll i uke 12. Totalt ble 17 fiskebedrifter i Lofoten og Vesterålen kontrollert og mer enn 200 arbeidere kontaktet.

– Det er hentet inn en masse dokumentasjon og informasjon fra kontrollene som vi nå starter med å gå gjennom, sier Thomassen. Det innebærer at etatene ennå ikke har fullstendig oversikt over resultatet av kontrollene, men foreløpig er følgende forhold avdekket:

Mange eldre bygninger hvor arbeiderne er forlagt viste stor variasjon i kvalitet, alt fra nytt til gamle bygninger. Flere kritikkverdige forhold i forbindelse med kontroll av forlegninger, blant annet på brannverninstruksen.

Det er blitt gjennomført samtaler med et stort antall utenlandske arbeidere. Arbeiderne er blant annet gjort kjent med norske lover og regler, særlig opp mot tarifflønn. Det har også vært fokus på samtaler med ledelsen på de ulike fiskebrukene.

Det forekommer også brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen. Det er blitt avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid.

Noen arbeidere må be om forskudd på lønn fordi det har vært for lite timer denne sesongen, og således ikke hatt råd til å betale for mat og lignende. Flere steder ble det opplyst at arbeiderne hadde 7-8 euro i timen. Dette er under minstelønn for bransjen. Flere opplyser at de ikke får overtid.

Det er avdekket forhold og brudd i forbindelse med at arbeidstakere må dekke arbeidstøyet selv. I henhold til arbeidsmiljøloven så skal dette dekkes av arbeidsgiver.

På noen plasser har arbeidstakere forsvunnet fra virksomheten når kontrollmyndighetene har møtt opp. På ett av fiskebrukene forsvant 12 utenlandske arbeidere fra fiskebruket dagen etter at myndighetene hadde pratet med dem og kontrollert bruket.

En daglig leder på ett av fiskebrukene ønsket ikke å opplyse hvor arbeiderne til virksomheten var forlagt. Vedkommende ønsket ikke å samarbeide med kontrollmyndighetene når det gjaldt dette. NAV vil utrede mellom fem og ti saker for mulig trygdesvindel