Kraftsenter Sortland

Statnett driver de store linjene med høyspent kraft inn til Lofoten og Vesterålen. Trafostasjonen på Sortland får nytt personalbygg og blir også knutepunkt for beredskapen i Lofoten.

Statnett trenger ikke søke kommunen om byggetillatelse for sitt nybygg, da det allerede er godkjent hos NVE etter egne regler. Det vil ligge inne på Statnetts området nedenfor Ånstadblåheia, der trafostasjonen har vært i mange år (arkivbilde).

Statnett har nylig tatt over ansvaret for «Lofotringen» og gjennomfører nå endringer i bemanningen med blant annet felles oppmøtesteder for stasjons- og ledningspersonell. I den sammenheng vil Sortland trafostasjon bli knutepunkt for beredskapen også i Lofoten. Ifølge Statnett er det nødvendig å kunne bemanne stasjonen i beredskapssituasjoner, og for å kunne fungere som fremmøtested for stasjons- og ledningspersonell.

-Statnett bygger nytt personalbygg ved Sortland trafostasjon. Arbeidet utføres av Sortland Entreprenører AS og skal stå ferdig ved årsskiftet. Det blir tilrettelagt for 8 kontorplasser ved stasjonen. Sortland trafostasjon er allerede i dag fast oppmøtested for 5 Statnett-ansatte i regionen. En ny ansatt kommer i løpet av høsten, forteller Berit Erdal i Statnett til Vesterålnytt. Kontorene vil også bli benyttet av midlertidig tilstedeværelse, ikke bare faste.

Statnett søkte ifjor til NVE om et nytt personalbygg med kontorer, nødvendige garderober og hvilerom for stasjonspersonellet for å kunne opprettholde tilstrekkelig beredskap over lengre tid. Dette er nå blitt godkjent. Det nye bygget vil ha to etasjer og en grunnflate på 185 kvadratmeter. Bygget plasseres på samme sted som dagens gamle personalbygg, som vil bli revet.

Statnett vil bruke mørkegrå fasadeplater, lik eksisterende bygninger på stasjonsområdet. Sortland transformatorstasjon ligger ca. 250 meter fra nærmeste bebyggelse. Nybygget kommer på to etasjer og blir dermed litt mer fremtredende enn dagens personalbygg, men vil ikke ha negative konsekvenser for det visuelle inntrykket av stasjonen. Nybygget vil ellers følge «Tek-10» i kvalitet.

-Vi har behov for ekstra kontorer, nødvendige garderober og hvilerom for vårt personell, for å kunne opprettholde tilstrekkelig beredskap over lengre tid, sier avdelingsleder Bergit Svenning i driftsgruppen nord i Statnett.

Statnett har overtatt «Lofot-ringen» fra Trollfjordkraft og Lofotkraft, og skal sikre strømforsyningen inn til hele Lofoten og Vesterålen, via flere ulike linjer. Kanstadbotn er det viktigste knutepunktet for kraftnettet i Lofoten og Vesterålen. Her starter også «Lofotringen», men en linje til Sortland, videre over Langøya og Hadseløya, under Hadselfjorden og til Austvågøya. Den andre linjen går via Hinnøya og over Raftsundet til Austvågøya. «Ringen» her betyr at strømmen kan kjøres begge veier, om en av linjene faller ut.

Det er også lagt opp til såkalt «reaktiv kompensering», med nye komponenter i tre stasjoner, for å bedre spenningskvaliteten og dermed også forsyningssikkerheten i området. Dette har kostet Statnett 150 millioner, og inkluderer kondensatorbatterier på Melbu og i Kilbotn, samt SVC på Sortland trafostasjon (SVC betyr «Static Var Compensator»). Mange sjøkabler er noe av bakgrunnen for at man ønsket å sikre spenningskvaliteten og dermed også forsyningssikkerheten.

Dette er det overordnede strømnettet, mens de lokale kraftselskapene fordeler strømmen ut til kundene i regionen. Her kommer Lofotkraft, Vesterålskraf, Trollfjordkraft og Andøy Energi inn som lokale netteiere inn til husene i Lofoten og Vesterålen. Disse har egne ansatte.

Statnett har egne folk som jobber med hovedlinjene og trafostasjonene. Sortland blir nå mer viktig for personellet, ettersom det er greit å ha en felles base her. Med bil sitter man sentralt plassert i Vesterålen, og kan lett nå til Lødingen og Raftsundet også. Halvannen time til Svolvær, betyr at Sortland greit kan være utgangspunktet for hele Lofoten og Vesterålen.

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven. NVE og Statnett mener derfor at man ikke trenger å søke Sortland kommune om godkjennelse for nybygget. Kommunen og naboene kan imidlertid klage, men selve byggebehandlingen blir likevel ikke gjort lokalt. Nybygget er ganske nøytralt i utseende og vil holde dagens standard på alle felt, og NVE mener derfor «byggemeldingen» mer er å anse som et varsel om oppstart.

Statnett jobber også med et nytt stort prosjekt som vil koste omkring 600 millioner, med en ny linje inn til stasjonen i Kanstadbotn i Lødingen. Her kommer det en helt ny kraftlinje, delvis parallelt med dagens, fra Narvik. Utbyggingen berører kommunene Narvik, Evenes, Skånland, Tjeldsund og Lødingen. Transformatorstasjonene i Kvandal og Kanstadbotn skal utvides og oppgraderes. Dette vil også bidra til sikrere strømtilførsel for Lofoten og Vesterålen.