Vil drøfte vannscooter

Partiet Rødt i Sortland vil ha politisk drøfting av vannscooter. Partiet ber nå ordføreren om å ta saken opp i politiske utvalg, gjennom en interpellasjon som er sendt ordføreren:

I 2013 ble Norge gjennom EØS-avtalen pålagt å tillate bruk av vannskuter. I den sammenheng ble det vedtatt en forskrift som la begrensninger på bruken i Norge. I mai i år oppheva regjeringa hele forskriften og likestilte vannskuter med fritidsbåter. Dersom det på nytt skal innføres særlige begrensninger for vannskuter, er det nå opp til den enkelte kommunen å vedta egne retningslinjer.

Rødt mener det er nødvendig å få dette på plass. Bakgrunnen er at vannskuter skiller seg fra annen bruk av fritidsfartøy ved at det er beregna for høyere fart og har dårligere manøvreringegenskaper enn det vi ellers ser på fritidsbåter. Lydnivået er normalt mye høyere. Fartøyet er beregna for en person eller få personer.

Alle disse forholdene legger til rette for at vannskuter fører til økt risiko for konflikter og skade på andre sjøfarende – særlig sjøens myke trafikanter som padlere og badende, sjøfugler er mer utsatt både som hekkende i strandkanten og svømmende, lyd og fart kan bidra til generell større utrygghet og mistrivsel for de som bor, ferdes og oppholder seg nær og på sjø og innsjøer.

Salgsannonser legger vekt på at vannskuter er et leketøy , men leken for noen få i dette tilfellet, kan i stor grad føre til ulempe for de mange. Undersøkelser viser at andre nasjoner har nasjonale bestemmelser som også er strengere enn den tidligere, nå oppheva nasjonale forskriften.

Rødt henvender seg derfor til ordfører med følgende problemstillinger:

1.      Hvordan ser ordføreren på at forskriften for bruke av vannskuter er oppheva?

2.      Vil ordfører ta et initiativ for å utarbeide lokale, kommunale retningslinjer for vannskuterbruk i Sortland?

3.      Kan det i så fall være aktuelt å søke samarbeid med nabokommuner for å eventuelt få felles retningslinjer?