Kostnad opp mot 50 millioner

Opp mot 50 millioner kroner kan det koste å lage ny veg og bygge om bedriftene i Strandskog næringsfelt. Grunneierne gjør nå et nytt utspill til politikerne i Sortland.

strandskog-sjogate

Langs sjøen her midt på bildet ble det vedtatt en ny gate i år 2000. Den kom aldri, da verken kommunen eller grunneierne så noe poeng i å bygge den. Nå 16 år senere dukker planen opp igjen, og spørsmålet er om den skal gjennomføres – til en kostnad på opp mot 50 millioner.

Alt ligger til rette for at Coops nye butikker på Strandskogjordet skal få grønt lys hos Sortland formannskap på torsdag. Ingen har antydet noe annet. Det er imidlertid en hake ved det hele, at prosjektet vil blokkere innkjøringen hos 5 nabobedrifter. Gårdeierne her mener kostnadene man snakker om vil være et sted mellom 30 og 50 millioner kroner. Spørsmålet er så hvem som skal betale dette.

På vegne av de 5 gårdeierne har Rolf M. Lossius sendt et nytt brev til politikerne om mangelfull saksbehandling på deres merknader. Med henvisning til papirene som legges frem til behandling i formannskapet, så er Lossius nokså krass i sine kommentarer.

– Det kan reises spørsmål om saksbehandler har forstått våre innspill. Det legges feil fakta til grunn i noen av merknadene. Dette viser en ringeakt for noen konsekvenser som vi trekker frem i vårt høringsbrev, skriver konsulent Lossius.

Første ankepunkt er den manglende vegen på sjøsiden, parallelt med Vesterålsgata. -Denne er ikke opparbeidet av kommunen. Vår merknad er at Sortland kommune må bygge ut adkomsten, i tråd med reguleringsplanen. Så kan bedriftene knytte seg til etterhvert.

Andre ankepunkt er at konsekvensene av reguleringsplanen for Strandskogsjordet forplanter seg over Vesterålsgata og til eiendommene langs stranda her. Om kommunen mener at grunneierne selv skal ta hele kostnaden med dette, så man si klart ifra om det. Temaet nevnes imidlertid ikke i saksutredningen.

Tredje ankepunkt er at det normalt er 10 års foreldelse av inngrep etter reguleringsplaner. Om den nye vegen skal bygges, må kommunen erverve tomtegrunn fra alle de 5 grunneierne her. Planen ble vedtatt for 16 år siden og dermed har kommunen oversittet 10-års fristen.

Konsulent Lossius (i Alpha Konsulent as) avslutter brevet med en oppfordring til politikerne om å ta vegspørsmålet inn i vedtaket for Coop-reguleringen. En nye reguleringsplan for nabotomtene vil ta halvannet til to år og derfor er det viktig å finne en avklaring allerede nå.