Bulldozer kan få vegjobb

Nyvegen til Maurnes kan likevel bli bygget av Bulldozerlaget, selv om de ikke hadde laveste anbud. Krøll med HMS-godkjenning hos konkurrent kan gjøre at deres tilbud blir dumpet.

thore-magnussen-dumper

Entreprenøren Thore Magnussen & Sønner as er et av de store firmaene inne bransjen i Lofoten og Vesterålen. Nå kan deres tilbud på nyvegen til Maurnes bli dumpet, på grunn en feil i anbudspapirene om HMS (foto: TMS as).

Bulldozer Maskinlag på Sortland leverte anbud på 87 millioner, mens Thore Magnussen og Sønn altså 10 millioner lavere. Nå mener Statens Vegvesen at Thore Magnussen ikke oppfyller kravene til «H1», som gjelder HMS verdier. Dermed blir deres anbud tatt ut av konkurransen, selv om de var billigst. Det mener firmaet selv er svært urettferdig.

-Vi har meget gode HMS-rutiner, og har levert all dokumentasjon. Derfor er det etter vår mening galt å avvise vårt anbud, da det ifølge vår advokat ikke foreligger noen anbudsfeil begått av oss, sier styreleder Ørjan Magnussen i Thore Magnussen & Sønn til Lofotposten. Han sier firmaet har vedtatt å anke avgjørelsen, og det har man gjort skriftlig via advokat, så nå avventer man ankebehandlingen.

Om dette skaper noen forsinkelse i prosessen er ikke kjent. Anken fra TMS er nå til behandling, før man kan offentliggjøre hvem som til slutt blir antatt som entreprenør for oppdraget. Dette er et stort oppdrag i lokal sammenheng og selvsagt veldig viktig for de firmaene som er med i anbudskonkurransen.

Firma Ottar Bergersen og Sønner as fra Bø var litt over Bulldozerlaget, med prislapp på 89 millioner. Alf Brekken og Sønner as, også de fra Lofoten, har priset jobben til 94 millioner. De andre som leverte anbud er Taraldsvik Maskin AS (91 mill.kr), Hære Entreprenør AS (99 mill.kr), M3 Anlegg AS (106 mill.kr.) og Rolf Jørgensen AS (111 mill.kr).

Thore Magnussen & Sønn AS er et av Lofotens største maskin-entreprenørfirma med ca. 80 ansatte og en årsomsetning på 158 millioner i 2016. Regnskapet viser et pent overskudd på 10 millioner. Firmaet har verksted, lager, kontor og administrasjonslokale på Limstrand, ca. 3 mil fra Leknes og knapt 4 mil fra Svolvær. Selskapet har mange store kunder som Statens vegvesen, Lofot-kommunene, Lofotkraft, Relacom og Cermaq. I tillegg kommer en rekke andre store og små bedrifter pluss en mengde private kunder.

I løpet av høsten starter man med 4,6 kilometer av fylkesveg 82 mellom Holmen og Maurnes i Vesterålen. Strekninga har varierende bredde, men når prosjektet står ferdig skal vegen være forsterket og ha en bredde på 6,5 meter langs hele strekningen. Vegprosjektet planlegges og styres av Statens vegvesen, mens det altså er Nordland fylke som betaler.

Fylkesveg 82 mellom Sortland og Risøyhamn preges i dag av smal kjørebane og midtlinje mangler derfor også. Vegen er i heller dårlig forfatning. Stikkrenner er defekt og det er mye telehiv. Status her for myke trafikanter er bedrøvelig, da det ikke er avsatt plass til dem. Selv om det er tett bebyggelse på en del av strekningen, er myke trafikanter henvist til vegkanten i dag. Ny bredde på kjørebanen blir 6,5 meter og hele strekningen får gang og sykkelveg.

I august 2018 skal den første delstrekningen av Fv82 være fullført og da blir det bedre også for gående og syklende. Den som får kontrakten skal sprenge 18.000 kbm, skifte ut 54 stikkrenner, montere 1.800 meter rekkverk og sette opp 99 gatelys. Utbedringen frem mot Risøyhamn er planlagt i fem etapper. Den første er 4,6 km lang og går altså fra Holmen til Maurnes i Sortland kommune. Neste del vil gå fra Maurnes til Reinsnes.