Ingen vil ta regninga

Nå skal det avgjøres hvem som får regninga for Strandskog-krysset. Sortlands politikere har saken på bordet til sitt møte på torsdag. Ingen har så langt meldt seg frivillig til å betale noe.

strandskog-kryssingen

Dette krysset på bildet skal bygges om. Statens Vegvesen krever at innkjørselen til Byggmakker stenges, og likeså innkjørslene til Eik-Maskin, Jacobsen Engros, bobilene og Biltrend.

Når Coop starter utbygging av Strandskogjordet blir innkjøringen til Byggmakker, Biltrend, Jacobsen Engros, Bobilsenteret og Eik-Maskin stengt. De må snu seg helt rundt og lage en ny gate nede langs sjøkanten. Dette var vedtatt allerede for 16 år siden, men er ikke blitt fulgt opp. Nå er spørsmålet hvem som skal betale for dette. Det er snakk om mange titalls millioner i kostnader.

Vesterålsgata eies formelt sett av Nordland fylke. De vil neppe betale noe, da disse byggesakene ikke har noe med vegen å gjøre i utgangspunktet. Statens Vegvesen bestemmer over tarfikken på vegen, og de vil heller ikke betale noe. Sortland kommune eier vegene som er knyttet til (Steirovegen) og vedtar ellers planer for tomtene langs vegen. Kommunen mener grunneierne selv har ansvar for å anlegge sine egne avkjørsler.

Saken legges nå frem for Sortland formannskap. Saksbehandler er byplanlegger Rune Stigen Kvanli og han mener kommunen har gjort alt riktig i denne saken. Formannskapet skal både behandle reguleringsplanen for Strandskogjordet, utbyggingsavtalen for prosjektet og rammetillatelsen for selve byggene. Alle de 3 sakene er foreslått godkjent, med noen små merknader, men uten at naboenes ankepunkt blir tatt til følge.

-Sortland kommune viser til vedtatt reguleringsplan og regulert adkomst fra nord (Sørhavna) til Strandskog næringsområde. Vegloven § 42 første punktum viser for øvrig ansvarsforholdet for realisering av adkomst med hjemmel i gjeldende reguleringsplan. Dagens adkomst er i strid med gjeldende reguleringsplan, skriver Kvanli nøkternt i sin utredning om saken.

Det er Alpha Konsulent AS ved tidligere rådmann Rolf Lossius som har sendt inn klage på planene. Merknadene er gitt på vegne av Vesterålsgata 124 AS, AB Steiro AS, Jacobsen Engros AS, Sortland Maskin AS og Biltrend Eiendom AS. Rune Stigen Kvanli mener situasjonen disse firmaene nå er kommet i, ikke kan lastes kommunen. Firmaene har selv valgt å ikke følge opp det vedtaket som ble gjort i år 2000, med planen for Sjøgata. Dette må derfor nå rettes opp i en ny reguleringsplan for disse eiendommene øst for Vesterålsgata.

Lossius påpeker at det er noen uklarheter. -Hva som er gjeldende plan, er derimot uklart. Da reguleringsplanen som verktøy for kommunen er begrenset på grunn av alder på reguleringen, og det foreligger intensjoner om ny adkomst gjennom Byplanen som ble vedtatt i 2015. De næringsdrivende vil få redusert sine muligheter for å la kundene parkere ved dagens kundemottak og må gjennomføre ombygginger av sine forretninger.

Om politikerne i formannskapet nå bare gjør de anbefalte vedtakene, direkte på de 3 sakene som nå ligger på bordet, betyr det i neste omgang et skikkelig problem for grunneiere og bedrifter langs Vesterålsgata her. Og det som hele tiden henger i luften her, er en virkelig stor regning. Alle bygningene må bygges om, en helt ny gate må opparbeides og parkeringsplassene må endres. Om Sortland kommune nå kjører et hardt løp, vil alle kostnader for dette falle på grunneierne selv.

Om Statens vegvesen får gjennomslag for sine merknader, vil ikke dørene hos Coop kunne åpnes for innkjøringen til de nevnte bedriftene fra Vesterålsgata er stengt. Det legger et sterkt tidspress på saken.