Industri og matbutikk

Selnesmyra kan bli et nytt næringsområde vest for Sortland by, på 300 mål. Selve Selneselva skal bevares, men nybygg kan komme på begge sider. Kanskje kommer også en dagligvare.

Selnesmyra næringsfelt kan bli slik (foto/skisse: Rambøll/Sortland kommune).

Vestmarka næringsområde er snart fullt utbygget. Neste trinn blir dermed Selnesmyra, som ligger mot vest.

Det er Sortland kommune selv om nå legger planer, for å ha tomter til nye etableringer av næring eller industri.

Faktisk kan det også komme en ny matbutikk her, eller i alle fall detaljhandel.

Politikerne strøk forbudet mot dette, som egentlig var lagt inn i planen.

Her skal imidlertid ikke åpnes for etablering av datasenter med krypto-utvinning eller større kjøpesenter.

Noen boliger kan det også bli plass til, men det primære er næringsdrift.

Planen for Selnesmyra ser slik ut foreløpig (foto/skisse: Rambøll/Sortland kommune).

Området som nå skal bygges ut omfatter altså 300 mål, og dybden på myra kan være minst 2,5 meter.

Når tomtene graves ut regner man med at det vil slippe ut minst 56.000 tonn CO2.

Dette tilsvarer avgassing fra 33.000 personbiler i løpet av et år.

Deler av myrmassene skal gjenbrukes og legges som voller mellom næringsbyggene og Selneselva.

Slike jordvoller skal også virke som støyskjermer, ettersom det er er boligfelt ikke langt unna.

Både elva og det meste av stien her skal bevares, og området ved kirkegården blir ikke endret.

Slik er plankartet. I øvre kant ser man Blåheiveien (kartskisse: Rambøll/SK).

Planområdet omfatter deler av Markveien fra Selneselva nordover til Blåheiveien.

Fra Nedre Ånstad vei i vest følger plangrensen Blåheiveien østover til FV 820.

Nybygg i området kan bli inntil 18 meter høye. Disse vil dermed ruve godt i det ellers flate terrenget.

Hva som egentlig blir bygget her og hvilke bedrifter som kjøper tomt, er ennå helt uvisst.

Uansett skal planen nå ligge ute til såkalt offentlig ettersyn, frem til 16. desember.

I denne perioden kan alle som ønsker det, sende inn sine merknader og kommentarer til Sortland kommune.