Ikke kraftsalg nå

Politikerne i Sortland forlanger en tenkepause om Vesterålskraft skal selges eller ikke. Flere etterlyser også mer informasjon og en bredere analyse før man tar en avgjørelse.

Roar Wessel Olsen, Beate Bø Nilsen og Einar Mårstad i Sortland Høyre (fotocollage VNY).

Torsdag 24. juni er det innkalt til et ekstraordinært kommunestyremøte i Sortland for å avgjøre om «arvesølvet» i Vesterålskraft skal selges.

Flere har kommet med kritiske synspunkt de siste dagene, både om prosessen, hastverket og selve tanken om salg. Derfor blir det neppe bestemt noe om dette før til høsten.

Sortland Høyre mener at informasjonen som er gitt politikerne, er for dårlig til at man kan foreta en forsvarlig beslutning. De foreslår derfor å utsette saken for å få en grundigere undersøkelse.

– Det er flere generasjoner som har bygd opp av verdier i Sortland kommune gjennom sitt eierskap i Vesterålskraft AS.

Ønsker ordføreren i Sortland at politikerne skal ha kun ei uke på seg til å avgjøre om det blir salg til Troms Kraft?

Mangelen på grundig og relevant informasjon er for dårlig og dette er uholdbart, sier gruppeleder for Høyre, Roar Wessel Olsen.

Derfor ønsker han og Høyre-gruppa nå at folket skal få muligheten til å si sin mening og påvirke politikerne.

– Dette er ikke en kritikk av styret eller ledelsen i Vesterålskraft, men heller ordførerens bestilling når det har vært mangel på forankring hos politikerne i Sortland.

Derfor foreslår Sortland Høyre at kommunestyret får seg forelagt en sak om fremtidig strategi for Vesterålskraft AS høsten 2021 som forankres i kommunestyret, sier Einar Mårstad, som sitter i formannskapet.

– Det er kommet to bud, fra henholdsvis Lofotkraft og Troms Kraft. Men vi mener at det må oppnevnes et eksternt, kvalifisert konsulentselskap fra kraftnæringen som må foreta en verdivurdering av Vesterålskraft AS, sier Mårstad.

– Vesterålskraft AS eies av kommunene Bø, Sortland og Øksnes og salget blir sett på under ett.

Derfor mener Sortland Høyre at det rette å gjøre er at Sortland kommune får en selvstendig ekstern juridisk vurdering som ivaretar Sortland kommunes rolle, sier Beate Bø Nilsen, som også sitter i formannskapet.

– Vi har flere ulike retninger å gå. Det ene er salg av aksjeposten i Vesterålskraft AS. Det andre er en sammenslåing av hele eller deler av Vesterålskraft-konsernet med annen tilsvarende virksomhet.

Det tredje er eventuelt oppkjøp av aksjene til Bø og Øksnes hvis de velger å selge, påpeker Bø Nilsen.

Når disse to eksterne rapportene foreligger, vil det være naturlig at kommunestyret i Sortland får dem forelagt som egen sak for beslutning høsten 2021 om hva man vil med eierposten i Vesterålskraft AS.

Sortland Høyre vil prøve og søke bredest mulig politisk tilslutning for disse forslagene.

Artikkelen her er bygget på en pressemelding fra Sortland Høyre. Bildecollagen er også laget med tilsendte bilder fra Sortland Høyre.