Helse og kultur sammen

Et nytt stort helsehus i Sortland sentrum har vært drøftet en tid, men nå er det kommet litt motforestillinger. Som alternativ lanseres et mindre nybygg ved Kulturfabrikken, med flere felles løsninger.

helsekulturhuset

Her er det noen tomme lokaler allerede i dag. På nordsiden av Kulturfabrikken kan det bygges opp til 4 etasjer, slik at man får plass til et helt nytt legekontor og flere andre helsetjenester. Dette er et av alternativene som nå skal vurderes, før man går videre med prosjektet.

Da tanken om et nytt felles helsehus i Sortland ble lansert, mente mange at dette var en strålende ide og så for seg et stort nybygg på Nortura-tomta. Kostnadene for dette ble anslått til flere hundre millioner, bare for bygget. Senere har man tenkt nøyere igjennom dette og ser at denne løsningen kanskje ikke er den beste. Det er heller ikke alle funksjoner som bør flyttes over til et slikt voldsomt stort prosjekt.

Nå lanseres det derfor 4 ulike alternativ. Politikerne skal drøfte status på utredningen i morgen og da blir trolig konklusjonen at man sender saken ut på åpen høring til innbyggerne i Sortland. De 4 alternativene skiller seg klart fra hverandre, uten at det hittil er noen konklusjon av hva som vil være best. Sortlands innbyggere bør få si sin mening.

Prosjektgruppa som har sett på dette trekker nå frem et helt nytt forslag, som vil løse mye uten å bygge et gigantisk fellesbygg sør for sentrum. Kulturfabrikken og området rundt er allerede eid av Sortland kommune. Her har man også investert store beløp og mange mennesker besøker hver dag kulturhuset. Dette ligger dessuten midt i Sortland by, med nærhet til både butikker, trafikkløsninger og andre offentlige etater.

Et annet element her er det økonomiske, med mindre behov for nybygg. Sortland kommune betaler allerede i dag for arealer i bygget som står tomme. Der det tidligere var «Kystnæringssenteret» er det nå ubrukte rom. Ved å bygge noe nytt, nord for dagens kulturhus, kanskje opp i 4 etasjer, kan man få plass til et nytt legekontor. Det betyr at dagens legekontor i rådhuset kan fortsette, mens legene fra Søndre Frydenlund og noen fra rådhuset flytter over til de nye lokalene. Helsestasjonen i rådhuset flyttes da også til Kulturhelsehuset.

Sortland har 12 legestillinger og man ser også positive forhold rundt en delt løsning, uten å samle alle leger på ett sted. Det kan da kanskje bli 6 leger i rådhuset og 6 i kulturhelsehuset, der begge blir kommunale legekontor. Rus- og psykiatritjenesten som har lokaler i Rødskolen bør flyttes ned til Kulturhelsehuset, men hjemmetjenesten fortsatt vil være på Lamarktunet. Man kan kanskje få en felles ekspedisjon i Kulturfabrikken, der folk kan henvende seg om mange saker. Da åpnes også mulighetene for utvidet kontortid hos legene.

Et av de andre alternativene likner litt på det nevnte, men da får man mer et «familiehus» i rådhuset, mens det blir et mer rent legekontor i Kulturfabrikken. Et annet alternativ er samarbeid med et privat treningssenter, for et nytt «friskhus». Dette siste vil bli nokså nært det opprinnelige forslaget, der man tenkte seg å bygget et nytt stort felles hus for et bredt tilbud innen helse og omsorg.

Så langt man er kommet nå er det altså 4 ulike alternativ på bordet og komiteen ber nå om innspill for hvilken retning man gå videre mot. Skissen som nettopp er lagt frem, tyder på at den nye tanken om et «kulturhelsehus», kan bli en løsning som gjør at Sortland kommune unngå en 100-mill-investering i nybygg på Nortura-tomta.