Fylket tar over veiene

Fra årsskiftet nå overtar Nordland fylke ansvaret fullt ut for hovedveiene i Vesterålen, mens Statens vegvesen får en langt mindre rolle. Nordland har 4.200 kilometer fylkesveier.

Nordland fylkes egen veisjef er Odd Inge Bardal, som nå overtar ansvaret for hovedveiene også i Vesterålen (foto: NFK).

Gjennom «sams vegadministrasjon» har Statens vegvesen administrert fylkesvegene for fylkeskommunene i 125 år. Som følge av regionreformen overtar Nordland fylkeskommune nå denne oppgaven selv.

– Fylkeskommunen selv skal stå for det operative ansvaret med forvaltning, planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Statens vegvesen skal fortsatt ha ansvar for riks- og europavegene, forklarer vegsjef i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal.

Nordland fylkeskommune har gjennom høsten arbeidet med å bygge opp et solid fagmiljø som skal håndtere arbeidet med fylkesvegene. Arbeidet nærmer seg sluttfasen, men det blir en hektisk periode fram mot årsskiftet for å sikre at alt kommer på plass til 1.januar.

Både Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen har fullt fokus på å sikre at overføringen av fylkesvegoppgavene skjer på en god måte slik at det ikke blir merkbart for trafikantene.

– Statens vegvesen skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap og overvåkning av vegene gjennom vegtrafikksentralene. Det vil også være samarbeid om noen driftskontrakter for brøyting og strøing av veg, sier regionvegsjef i Statens Vegvesen Region Nord, Turid Stubø Johnsen.

– Målet er at trafikanter og naboer ikke skal merke noen ulempe av overføringen som nå skjer. Det viktigste å merke seg er at dersom publikum ønsker informasjon, levere søknader eller melde fra om noe på fylkesvegene, skal de ta kontakt med oss i fylkeskommunen istedenfor Statens vegvesen, underbygger vegsjef Bardal i Nordland fylkeskommune.

Fylkesvegene i Nordland fylke spiller en vesentlig rolle i fylkets samlede transportsystem. Det er 4200 km med fylkesveg i Nordland. I 2018 brukte fylkeskommunen 555 millioner kroner på investeringer knyttet til fylkesvegnettet. Fylkeskommunen forvaltet i 2018 omkring 1 026 millioner kroner til drift, vedlikehold (og fergedrift) på fylkesvegnettet.