Fisk og olje i fokus

Parolen som samlet flest folk i årets 1.maitog på Sortland var «Oljefritt LoVeSe – Nei til konsekvensutredning». Mange trosset det sure været for å delta i den tradisjonelle feiringa av dagen.

Værgudene var ikke på arrangørens side i dagens 1.maitog på Sortland, men likevel møtte mange opp for å markere noen av sine meninger ved å gå i tog bak en parole. Oljeskeptikerne var i størst antall.

Over hele Vesterålen har 1.mai vært markert på ulike måter. Hadsels Anette Davidsen (AP) holdt tale på Myre under 1.mai-frokosten og på Sortland under hovedarrangementet der. SVs Marius Jøsevold var først innom Bø før også han holdt tale på Sortland. Jøsevold dro deretter videre til Andenes, for å holde tale der også.

Davidsen er en av listekandidatene til Nordland AP for stortingsvalget, mens Jøsevold stiller på listen til Nordland SV. Begge har vært vararepresentanter til Stortinget for sine parti i inneværende periode. Om AP kommer i regjering til høsten, vil trolig Anette Davidsen få fast plass på Stortinget.

«Trygge jobber – nytt flertall» var en av årets hovedparoler, som setter fokus på den kommende valgkampen. Denne parolen fant man i toget både i Hadsel og Sortland. Dessuten «Nei til privatisering» og «Fellesskap framfor skattekutt», som er kjente politiske argument fra AP og SV.

Av mer lokale saker var i år parolene med «Fisken tilhører kystfolket» og «Behold trålerplikten». På Sortland kunne man også lese parolene «Forsatt kamp for Andøya flystasjon» og «Styrk ambulansetjenesten i Vesterålen». Disse slagordene går på debatter som har pågått de seneste måneder.

På Sortland var toget bredt sammensatt, med deltakere fra mange parti. Miljøpartiet de Grønne var med i år, sammen med Rødt, Sosoialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og flere fagforbund. Fanen til Fagforbundet ledet an i toget, bak Sortland Musikkforening.

Tradisjonen tro stiller Sortland Musikkforening i front av 1.maitoget, og det gjorde man også i år, selv om det kanskje ble en litt fuktig og kald opptreden. Toget startet på Torget og det var nærmest selvsagt «Internasjonalen» som da ble spilte opp.

«Styrk menneskeverdet – Avvis regjeringas asyl- og flyktningepolitikk» og «Stopp krigen – ikke flyktningene» var paroler man så i henholdsvis Sortland og Hadsel. På Sortland hadde man flere paroler om samme tema med «Stopp terror – bekjemp antisemittisme og islamhat» og «Ingen norske soldater utenlands uten FN mandat».

Det var i år et mer rød-grønt innslag i paroler og tog på Sortland. Miljøpartiet deltok og noen SP-ere kunne man også se. En av parolene som var tydelig «grønn» var «Omstilling fra oljeøkonomi til klimavennlig framtid». Det var nok likevel parolen «Oljefritt LoVeSe», som samlet desidert fleste folk i årets tog. Dette til tross for at AP nylig åpnet forsiktig for konsekvensutredning ytterst i Lofoten.

Her er utdrag fra talen til Anette Davidsen (AP), som hun holdt på Sortland:

Kjære alle sammen og gratulerer med dagen. 1.mai er en dag for å ha med seg de historiske linjene. Vår bevegelses historie er historien om menn og kvinner som har gjort en innsats. Vår felles historie er historien om folk som har trodd på noe, som har skjønt at det er i fellesskap vi gjør visjoner om til handling. Og får til utrolige framskritt.

I år er det akkurat 130 år sia Arbeiderpartiet bei stifta. Det e altså 130 år sia et gjeng fagforeningsfolk så at kampen for rettferdighet, like rettigheta og muligheta måtte kjempes på den politiske arenaen, og ikke bære på arbeidsplassen. Det aller første programmet hadde faktisk bære fire punkta: alminnelig stemmerett, lovfesta normalarbeidsdag, direkte skatt og streikerett. Vårres aller første program, va altså et frihetsprosjekt.

I 2017 får detta naturligvis et litt anna uttrykk enn ka det gjor i 1887, men fortsatt e grunnmuren den samme. Vi trur på fellesskapet, et samfunn med små forskjella, likemuligheta og mest mulig frihet, til kvær enkelt person.

Våre hovedsaker er arbeid til alle og kampen for et trygt arbeidsliv. En god skole for våre barn, en trygg og aktiv alderdom – og et klimavennlig samfunn. Arbeid til alle er vår viktigste sak. Vi skal skape trygge arbeidsplasser over hele landet. Trygghet for å få jobb, men også trygget når man er i jobb – fordi det gir selvstendighet til den enkelte, bedre inkludering, økt likestilling og inntekter til fellesskapet.

Og sjeldent har det vært viktigere enn i dag. Etter fire år med Høyre og FrP i regjering, er sysselsetting den laveste på 20 år. Antall personer uten arbeid er rekordhøyt og det skapes nesten ikke flere jobber. I tillegg er 70 000 personer under 30 år uten arbeid eller utdanning og over 40 prosent fler unge har blitt uføre, under dette styret.

Og dette e det mulig å gjør nokka med – og dette må vi gjør nokka med. Og derfor vil vi innfør en aktivitetsreform, for å hindre at unge fall utenfor arbeidslivet, sånn at de slepp å gå voksenlivet i møte – uten inntekt til det mest nødvendige.

Erna Solberg sei at målt i prosent, er ledigheta fortsatt lav. Og når de sei at ledigheta har gått ned de siste par månedan så e det grunn til å rykk litt i øyenbryne. Om vi regna med alle de som faktisk ønska å få en jobb, så øk ledighetstallet til 300 000. Det e nesten like mange, som det bor i heile Nord-Norge.

Det handla om vilje og det handla om prioriteringe. Og nettopp derfor treng Norge ei ny regjering, som gjør det til sin første og største oppgave – å sørg for at det er arbeid til alle. Og bare sånn skapa vi mest mulig frihet, til kvært enkelt menneske. Men vårres frihetsbegrep handla ikkje bære om oss – det strekk sæ også ut over våre landegrense. Spesielt i ei tid, korr både krig, konflikta og humanitære krise stadig øk i omfang.

Vi lev i ei tid med større usikkerhet og korr mange e urolige for den utviklinga vi ser, også i vår del av verden. I det siste har vi opplevd den største flyktningekrisa sia andre verdenskrig. Og tebake står kanskje de som e hardest ramma – kvinne og spesielt barn – med en frarøva barndom og mest sannsynlig framtid.

Og i det her, så opplev vi, som resten av landan i Europa, at flere kommer hit. Da e det viktig å husk på – at menneska e ressurssa, og at for oss – så e integreringa en grunnleggende del av samfunnskontrakten. De treng beskyttelse, og de treng å bi likeverdige medlemma av vårres samfunn, med både rettigheta og plikta.

Vi e nødt å ta inn over oss, at så alt for mange liv e prega av krig, fattigdom, ulikhet og mangel på demokrati. Og ikkje minst, at detta e Europas – og det at det e vårres – nabolag det snakk om. Det må vi ta inn over oss, for det e også vårt ansvar å sørg for at det europeiske samarbeide funger.

Når vi ser at tilliten til at politikere kan skap gode ramme for folks liv og finn gode løsninge svekkes, så må vi ta det på alvor. Vi e nødt til å ta det på alvor når folk mista trua, føla sæ oversett og glømt. For jo meir det skjer, jo viktigere bli vår rolle. Vi kan ikkje la noen vinn på proteksjonisme, korr svaret e fremmedfrykt og stengte grenser.

For det e viktig å husk på – at vi her i Norge ikke e skåna førr disse bevegelsan. Selv om vi e et lite land, så ser vi sånne strømninger her også. For også her i mista folk jobben – også her bi folk arbeidslaus.

Kjære dere. Valget 11. september handler om hva slags Norge vi vil ha. Det er et veivalg. Og et verdivalg. Det er kamp mot Høyre og Frp i en regjering som øker forskjellene mellom folk. Bruker pengene på skattekutt til de rike framfor en god skole og trygg eldreomsorg for alle. Som sentraliserer og selger Norge. Svekker samholdet og fellesskapet som vi alle er en del av. Gjør Norge til et kaldere samfunn.

Vi må stå sammen som bevegelse. For et samfunn med små forskjeller og like muligheter. Rettferdig fordeling og arbeid til alle. Trygge jobber, og et nytt flertall for Norge. Takk for oppmerksomheten og gratulerer med dagen.