Får ikke egen 7.klasse

Sommarøy skole i Øksnes er fådelt, der klassene fra 5. til 7. trinn gå sammen. Foreldrene til de eldste elevene ønsker en egen 7. klasse neste år, men rektor vil ikke dele opp.

Ulempen for små skoler, med lite elevtall, som på Sommarøya ved Myre, er at flere trinn blir slått sammen. Det er uheldig, mener foreldrene til de eldste barna.

Elevene i Sommarøy krets, født i 2005, har de tre siste årene vært sammenslått med 2004-gruppa og 2006-gruppa. -Vi mener klassen over disse tre årene har gått glipp av pensum som en direkte følge av sammenslåing med annen klasse, skriver foreldrene i et brev til skolen.

-Når det i tillegg var svært mye uro og frustrasjon i fjorårets sammenslåtte klasse, mener vi læringsutbyttet ble mye dårligere for vår elevgruppe det skoleåret, påpeker foreldrene.

Rektor Hilde Tendeland vil imidlertid ikke endre på opplegget for neste skoleår. -Å rette opp, korrigere, endre eller snu uro i en gruppe er en tidkrevende prosess som vi ikke alltid klarer å gjennomføre på ønsket tid. Den uro som er opplevd hos deres elever i fjorårets gruppe, er beklagelig. Innværende, og kommende, skoleår vil forhåpentligvis med god innsats fra alle parter, kunne korrigere dette og øke det totale læringsutbyttet for alle elever, skriver Tendeland i sitt svar til foreldrene.

Det er i skolen et sterkt fokus på utvikling av sosial kompetanse og det sosiale og kollektive fellesskapet i skolen. Arbeidet med dette skjer dels gjennom tiltak som fadderordning, gruppeblandede læringsaktiviteter, lange friminutt og felles kantine gjennom hele året.

-Overgangen fra full- til fådelt skole kom som en konsekvens av reduksjon i elevtallet, med dertil reduksjon i ressurser, påpeker rektor Hilde Tendeland. Arbeidet med å disponere elever og personell etter de tildelte rammer, resulterte da i forsøket med organisering av 2 grupper med elever fra 5.-7. trinn.

De erfaringene som ble gjort, viste tidlig at dette ikke var en gunstig løsning, og gruppene ble, etter evaluering, reorganisert, slik at 5. og 6. trinn gikk sammen og 7. for seg. Begrunnelsen for å omgjøre strukturen lå ikke i 7. trinnets behov for å være egen klasse for å bli mest mulig rustet og klar til ungdomstrinnet. Det var andre, tungtveiende grunner til at dette ble reversert, og vil således ikke være et argument som kan overføres til kommende 7. trinn.

-Elevene i 7. trinn vil blant annet ha leirskole og egne aktiviteter som rettes mot overgangen til ungdomstrinnet. De vil ha et naturlig fellesskap som vil bidra positivt for dem som gruppe, skriver Tendeland, som altså ikke ser noen tungtveiende grunn for en egen 7.klasse på Sommarøy skole til høsten.