Oppdrett med propell

-Den fortøyningsløse Havfarmen kan bli et sjumilssteg, mener Nordlaks. Selskapet lanserer nå flere varianter, der man både kan få en som flyttes og en som blir selvgående med egne propeller.

Nordlaks ser på mange nye muligheter innen oppdrett og det siste er Havfarmer som kan flyttes eller som har egne propeller og stadig skifter beliggenhet (fotomontasje VNY).

-Vi har fortøyningsspenn på noen oppdrettsanlegg som strekker seg to kilometer fra merdene og som tar opp verdifull plass uavhengig av om anlegget er i bruk eller ikke. Det er klart at flyttbare Havfarmer, som kan tilpasses andre næringers sesongmessige arealbehov, vil være et betydelig steg videre, slår Nordlaks fast i sitt seneste utspill.

-Foreløpig har vi fått tillatelse til å bygge en fast fortøyd Havfarm, men nå ønsker vi å gå videre med bygging av en fortøyningsløs variant, skriver Nordlaks Oppdrett og lanserer både flyttbar og selvgående anlegg.

Nordlaks søkte i november 2015 om 39 utviklingstillatelser for å realisere konseptet Havfarmene. Man ble tildelt 10 konsesjoner, som skulle være nok til å bygge en Havfarm. Dette har selskapet anket på, da man mener det må være 13 konsesjoner knyttet til hvert anlegg for å oppnå lønnsomhet. Søknadene om utviklingstillatelser er fortsatt til behandling hos Fiskeridirektoratet.

En Havfarm vil få lengde på 431 meter og bredde på 54 meter. Dypeste dypgang blir 10 meter, mens dybde på not blir på 60 meter. Det er altså store dimensjoner på slike anlegg, og dermed ser selskapet på muligheter for alternative plasseringer.

Nordlaks mener myndighetene i sin saksbehandling har vurdert kun den fast fortøyde Havfarmen, og at potensialet i de flyttbare Havfarmene dermed har blitt glemt.

– Vi mottok ganske tidlig i prosessen indikasjoner på at det var kun den ene stasjonære Havfarmen som ville bli vurdert. Det er synd at mulighetene ved fortøyningsløse Havfarmer dermed har fått så lite fokus. Når vi snakker med folk i dag, og særlig i fiskerinæringen, så blir de både glad og overrasket når vi forteller om planene med fortøyningsløse anlegg, sier prosjektleder Bjarne Johansen i Nordlaks i en pressemelding.

Nordlaks startet i fjor prosessen for å få en klarert lokalitet til den første Havfarmen. Det ble søkt dispensasjon fra Hadsel kommunes arealplan sommeren 2016. Søknaden er ikke avklart, da Norsk Ornitologisk Forening i Nordland påklaget kommunens beslutning om dispensasjon fra arealplanen. Nordlaks skal på bakgrunn av denne klagen planlegge og gjennomføre en utredning av hvilke konsekvenser tiltaket kan få for fuglelivet i Ulvøyværet naturreservat. Utredningen vil også foreslå avbøtende tiltak der det måtte være nødvendig.

De nye løsningene for Havfarm betyr smartere bruk av det begrensede arealet inne i fjordene. Nordlaks mener man kan gjøre bedre koordinerte brakklegginger, og med større avstand mellom anleggene vil redusere smittepress fra lakselus.

Areal med større dyp og mer stabile havstrømmer muliggjør en enda lavere biologisk belastning. Mer tilgjengelig areal vil kunne redusere arealkonfliktene i de beskyttede fjordstrøkene. Dette vil altså dermed kunne gi plass til flere store oppdrettsanlegg, som Havfarmene, uten at det kommer nye anlegg nært land eller i områder der tradisjonelt fiske foregår.

Dette seneste utspillet fra Nordlaks må nok sees som en del av arbeidet med å få positivt svar på søknadene om inntil 3 havfarmer, med til sammen 39 konsesjoner. Om Nordlaks får gjennomslag for dette, betyr det vesentlig økning i kvantum fisk for selskapet, som allerede er et av Nord-Norges største innen oppdrett av laks.