Fabrikken kommer

Calanus ser ut til å lande sin nye fabrikk i Sortland, ved siden av Holmøy Maritime, og det betyr trolig byggestart allerede til våren og foredling av raudåte kanskje ved juletider 2020.

Ved Holmøy Maritime i Finnbogen ved Sortland jobbes det både med utvidelse av kaia, nytt tankanlegg og snart ny fabrikk for Calanus.

Sortland kommune har satset stort på at Calanus As skulle lande prosjektet sitt med ny fabrikk, og vil om kort tid ha tomtegrunn klar i Finnbogen ved utløpet av Hognfjorden. Det har lenge hersket usikkerhet om fabrikken ville komme i Tromsø eller i Sortland.

-Lokalisering av anlegget på Holmen industriområde i Sortland forutsetter at alle spesifikasjonskrav Calanus AS har til tomta blir oppfylt, og at den kan overleveres i henhold til ønsket timeplan, sier Gunnar Rørstad, administrerende direktør i Calanus AS, i en kommentar til Bladet Vesterålen.

Sortland kommune har ervervet grunn og klargjort etableringen med hensyn til alle naboene. Fylkesmannen i Nordland har også klarert utfyllingen på rekordtid. Bulldozer Maskinlag GeoPro AS har på vegne av Sortland kommune søkt om tillatelse til fylling i sjø, og fått grønt lys.

Utfyllingen er søkt med den hensikt å utvide eksisterende industriområde for ytterligere etablering av næringsliv. Arbeidet omfatter utfylling av 14.000 m3 sprengsteinsmasser over et areal på ca. 8.500 kvadratmeter. Tiltaket planlegges gjennomført innen april 2019.

Kommunen har gitt oppdraget med tomtegrunnen til Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS for en anbudssum på 2,78 millioner kroner eksklusive moms. Jobben beskrives som «tomtearbeider – fra jomfruelig terreng til opparbeidet byggetomt». Det betyr sprenging og tilhørende steinfjerning, utgravning og fjerning av jord, utfylling og landvinningsarbeid.

Sortland kommune beskriver at man har det travelt med dette prosjektet og ønsker jobben gjort så snart som mulig, ettersom Calanus As har satt en stram tidsfrist for å kunne påbegynne prosjektet.

Det er tidligere kjent av Calanus AS regner med at fabrikken skal være på plass for en total kostnadsramme på 150 millioner kroner. Dette betyr også industriarbeidsplasser lokalt, der man skal omdanne det lille krepsdyret calanus til helsekost med høyt innhold av omega3.

Ved Holmøy Maritime jobber man nå med å forlenge dypvannskaia, slik at flere trålere kan ligge inne samtidig. Det skal dessuten bygges et nytt fryselager, vegg i vegg med det som allerede er etablert her.

Holmøy er også i ferd med å få på plass tankene for drivstoff, slik at fiskeflåten kan fylle tankene sine samtidig som man losser fiske ved anlegget.