Enige om kryss

Bedriftene på Strandskog kan få nytt kryss og tilkjøringsveg sør for Biltrend. Dermed løser man floken som er oppstått etter reguleringen av Coop-senteret, og dagens avkjøringer stenges.

På bildet er den nye vegløsningen markert i mørk grå, på sjøsiden av dagens bedrifter på Strandskog. Hvordan dette vil bli til slutt er foreløpig uklart, men det er enighet om at beste løsning for avkjørsel vil være sør for Biltrend, pluss en åpning mot nord.

Da reguleringsplanen for Strandskogjordet ble vedtatt og gjorde det mulig for Coop å bygge et nytt senter her, krevde Statens vegvesen at alle de «udefinerte» avkjøringene langs Vesterålsgata skulle stenges. Det betyr at dagens avkjøring for Byggmakker, Biltrend, Eik-senteret og Jacobsen Engros må legges om.

En gammel plan sa at alle disse skulle ha avkjøring i krysset ved Sørhavna Bobrygge. Dette kom det straks heftige protester på, og særlig fra beboerne i Sørhavna.

Nå har det i lengre tid vært ført forhandlinger mellom Sortland kommune, Statens vegvesen og bedriften langs Vesterålsgata. Flere alternativer har vært drøftet, men Statens Vegvesen står hardt på kravet om at det må ryddes opp i de direkte avkjøringene som finnes i dag. Disse er «udefinert», slik at det ikke danner vanlig kryss mot hovedvegen.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo orienterte politikerne i formannskapet torsdag om et møte som var 29. mai mellom kommunen og de bedriftene som er berørt. Hun mener det er en god dialog og at partene kan komme til enighet. Utgangspunktet er et forslag som bedriftene her selv har lansert.

Resultatet kan bli et nytt kryss på Vesterålsgata rett sør for Biltrend. Avkjøringen her vil gå ut mot Sortlandsundet og til en ny fylling, bak dagens bedrifter. At dette kan aksepteres ligger dermed også delvis i muligheten for å utvide dagens tomtegrunn, gjennom fylling i sjøen, og lett tilgang fra en ny veg. Bedriftene ønsker også en åpning nord for byggmakker.

Sortland kommune har foreløpig sagt ja til å delta i reguleringsarbeidet med et mindre beløp. Økonomien videre er det ikke enighet om. Om det skal fylles ut for både en veg og ny tomtegrunn, vil det være snakk om store beløp. Bare en slik veg som skissert kan koste flere millioner, og Sortland kommune har tidligere sagt at dette bør være grunneiernes eget ansvar.

Denne løsningen vil også være i tråd med ønsket fra beboerne i Sørhavna, som dermed slipper å få øket trafikk i krysset ved boligblokkene og båthavna.

Staten Vegvesen får også sitt ønske oppfylt, om bare ett kryss, som er klart opparbeidet og definert for trygg trafikk.

Det siste spørsmålet vil nok bli gjenstand for en del tautrekking, og det er hvem som skal ta regninga. Grunneierne og bedriftene her mener de blir påført store kostnader i denne prosessen, både med omlegging av tilkjøringene, men også om butikkene må snu fasaden. På den annen side mener kommunen at det var en forutsetning hele tiden at en ny felles avkjørsel skulle komme, i henhold til gamle planer.