En million kubikk

Nytt steinbrudd på Gjerstad kan gi inntil en million kubikkmeter stein. Det er mye stein og tilsvarer ett lastebillass hver time, hele døgnet, hver dag, alle årets 365 dager i minst 10 år fremover.

Steinbruddet på Gjerstad kan blir et av Vesterålens største, med en million kubikk stein (illustrasjonsfoto).

Grunneier og tidligere driver av Gjerstad masseuttak, firmaet Oddvar Andreassen AS, er nå i innledende fase for å skaffe tillatelser for å gjenoppta driften i steinbruddet.

Det er en omfattende søknadsprosess og mange som skal uttale seg om saken. Det kan faktisk ta flere år før en endelig avgjørelse foreligger.

Ny reguleringsplan må på plass og en ny driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning må også godkjennes. Da først kan driften starte opp.

Hadsel kommune har stort behov for fyllmasser og steinprodukter, som singel og sand i ulike kvaliteter. Utfyllingen i havna ved Hadselbrua er det største prosjektet nå.

Også i Sortland er det stort behov for fyllmasser, ettersom det planlegges en rekke fyllinger i Sortlandsundet.

Store utbygginger i Sortland medfører også at dype byggegroper på myrområder må fylles til med steinmasser, før man kan sikre solid fundamentering.

Naboene til masseuttaket på Gjerstad har tidligere protestert mot ny drift, men dette skal nå vurderes på nytt (foto: Swecos plandokument).

Planene som nå er lansert antyder mulighet for å ta ut inntil en million kubikkmeter stein. Det er mye stein. Svært mye stein.

En vanlig lastebil tar ca 10 kubikk og dermed blir det altså 100.000 lastebillass med stein som kan kjøres fra Gjerstad.

Hvor mye dette er, kan best illustreres ved å si at en lastebil kan kjøre hver time fra steinbruddet, kontinuerlig i mer enn ti år. Altså hver time i døgnet, 365 dager i året, i 10-11 år.

Gjerstad masseuttak ligger på grensen mellom Sortland og Hadsel kommune. Driften har pågått i mange år, men fra 2014 ble det forbud mot videre utsprenging av masser.

Sommeren 2013 ble bruddets nordlige del stengt og sommeren 2014 ble alt uttak stoppet av Direktoratet for Mineralforvaltning.

Tiltakshaver Odvar Andreassen ønsker nå å fortsette drift innenfor egen eiendom og har fått delvis positive signaler fra Hadsel rådhus.

Det er mange krav for masseuttak som er større enn 10.000 kubikkmeter totalt. Alle slike konsesjonspliktige uttak skal ha en detaljert driftsplan som godkjennes av DirMin.

Hadsel kommune har tidligere satt av området på Gjerstad i kommuneplanens arealdel som masseuttak. Her er det krav om å utarbeide detaljregulering for området før man kan starte opp.

Saken er nå fremmet av Sweco Norge AS på vegne av Oddvar Andreassen AS. Saken er sendt til Hadsel kommune og varsel om planoppstart er også gått til Sortland kommune.