Anker vannavtale

Sortland Høyre ber «fylkesmannen» i Nordland om å se på vannavtalen kommunen inngår med Holmøy Maritime AS. Habilitet for varaordfører og stort økonomisk tap er to element her.

Kan noen få «gratis vann» fra et kommunalt vannverk, spør Sortland Høyre?

Flertallet i Sortland kommunestyre vedtok nylig – med 15 mot 12 stemmer – å gi Holmøy Maritime AS en spesialavtale på egen rørledning og fritak for vannavgift til det nye slakteriet for laks.

Sortland Høyre påpekte før møtet at det var flere forhold i den saken som var for dårlig utredet.

Nå har Roar Wessel Olsen, Einar Mårstad og Beate Bø Nilsen klaget vedtaket inn for statsforvalteren i Nordland (tidligere fylkesmannen).

Det er særlig to forhold man vil ha en vurdering av. Et av disse er rollen til varaordfører Tove Mette Bjørkmo, som ble erklært inhabil av kommunestyret.

Da saken ble behandlet i formannskapet deltok varaordfører, uten at habiliteten ble vurdert.

I kommunestyret kom det frem at Bjørkmo var gudmor for Holmøys nyeste båt og fikk et smykke i gave ved dåpen. Hennes sønn er dessuten ansatt i Holmøy Maritime AS.

Det andre forholdet Sortland Høyre vil ha vurdert, er selve avtalen om fritak for vannavgift.

Holmøy Maritime AS skal få koble på en egen ledning ved Maurnes vannverk, og legge denne frem til det nye slakteriet for laks man tenker å bygge.

Ut fra at selskapet betaler rørledningen selv og sørger for eget renseanlegg, vil ikke kommunen kreve inn noen vannavgift fra selskapet.

Sortland Høyre mener dette betyr at selskapet får en særlig gunstig avtale, som fritar selskapet for ca 5 millioner i årlig vannavgift.

Sett over en periode på 40 år kan det bety 100-200 millioner kroner i spart vannavgift for Holmøy Maritime AS.

Spørsmålet blir da om andre store selskap kan be om tilsvarende avtale? Kan kommunen nekte «Neste Firma AS» en tilsvarende ordning?

Og den andre siden av saken – vil dette bety at de andre abonnentene til Sortland vannverk må betale en del av regninga som Holmøy skulle dekket.

Sortland Høyre ber statsforvalteren se nærmere på saken og gjøre et «oppsettende vedtak».

Om statsforvalteren i Nordland følger Sortland Høyre, så vil ikke kommunen kunne inngå avtalen før saken er endelig avgjort i høyere instans.