Advarer om ny privatskole

Foreldre på Holmstad antyder at en ny privatskole kan dukke opp der, dersom ungdomstrinnet flyttes til Sortland. Da får Sortland en ny montessoriskole, slik det alt er på Jennestad.

Montesorriskolen på Jennestad drives godt økonomisk og har hatt overskudd hvert år. Kostnadene for Sortland kommune er imidlertid ikke kjent, men det er snakk om betydelige beløp også til skoleskyss for elever fra hele kommunen til Jennestad.

-FAU Holmstad ønsker at utredningen synliggjør det faktiske samlede økonomiske resultatet for kommunen ved at Jennestad skole ble lagt ned, som et konkret eksempel for beslutningstakerne til det videre arbeidet, skriver foreldrene ved Holmstad skole i et brev til Sortlands politikere.

Bakgrunnen for brevet er at Sortland nå starter på en utredning om fremtidig skolestruktur. Mange frykter at det betyr nedleggelse av skolene på Maurnes og Holand (Kleiva), samt flytting av ungdomstrinnet fra Holmstad til Sortland.  Diskusjonen om dette starter for alvor i kveld, når kommunen inviterer til folkemøte i samfunnssalen.

Fra Maurnes og Holmstad er det allerede kommet innspill til skolesjef Erik Strand. Naturlig nok er det ingen jubel å høre på disse stedene, ettersom man frykter resultatet kan bli at nettopp deres skole blir kuttet.

Fra FAU på Holmstad peker man på hva som skjedde da skolen på Jennestad ble lagt ned. Foreldrene gikk sammen og startet privatskole. Nå driver montessoriskolen der godt. I fjor hadde Jennestad Montessoriskole 7,6 millioner i inntekter og overskudd på nesten en million. Elevtallet øker, med tilstrømning fra mange andre steder av kommunen også. Da må elevene kjøres i taxi til og fra skolen, og regninga for dette havner i rådhuset.

-Skolenedleggelser fører landet rundt til motreaksjoner fra foreldregrupper, som mange steder svarer med å etablere alternative skoler. Kommunen sitter igjen med konkrete økonomiske forpliktelser over for den nye skolen, men framfor alt mistet kommunen «sitt» tilskudd for hver elev som har valgt privatskolen i stedet for kommunal skole, skriver Øistein Qvigstad Nilssen og Ellen Andreassen på vegne av Holmstad FAU.

Brevet fra Holmstad-foreldrene må tolkes som en klar advarsel om at det vil komme reaksjoner, dersom bare barnetrinnet blir igjen. -Ungdomstrinnet ved Holmstad er årvisst «under angrep», med forslag om nedleggelse i budsjettprosessen, skriver foreldrene, og synes det er rart at man ikke ser på andre faktorer enn bare penger.

-FAU Holmstad ønsker generelt at utredningen vurderer bolyst-faktoren, samt at man belyser hvilke områder utenfor sentrum som er økonomisk gunstig for unge småbarnsforeldre å etablere seg i og hvor kommunen enkelt kan tilrettelegge for økt bolyst. FAU Holmstad mener prinsipielt at en kommune som Sortland bør ha minst to ungdomsskoler. FAU Holmstad ønsker at utredningen belyser verdien av «sikkerhetsventilen» ved at elever kan bytte læringsmiljø, samt at konsekvensene ved bortfall av denne muligheten for ungdomstrinnet blir undersøkt nøye.

FAU ved Holmstad imøteser utredningen av framtidig skolestruktur for Sortland kommune med stor interesse. Vi ser at det legges opp til ei omfattende utredning av mulighetene for Sortland-skolen fram mot 2040, og vi setter særlig pris på skolesjefens lovnad og ønske om en vidtfavnende, åpen og inkluderende prosess, skriver foreldrene.

Folkemøtet i kveld holdes i samfunnssalen og ledes av kommunalsjef for oppvekst i Sortland, Erik Strand. Her vil man fortelle om prosessen som etterhvert skal ende ut i plan for den fremtidige skolen i Sortland. Hvor man skal satse og bygge videre, og eventuelt hvor man skal legge ned og flytte elever.

Etter den voldsomme reaksjonen og debatten i Hadsel, mellom ledelsen i kommunen og foreldrene på Sandnes, så vil trolig Sortland trå meget varsom i prosessen fremover. En krig om skolenedleggelser er ikke bra, verken for kommunen eller lokalmiljøet. Men samtidig koster det svært mye å drive en skole i dag. Elevtallet svinger en del og det er økonomiske gevinster å hente med sentralisering. Fra i kveld er trolig debatten også i gang for fullt innen Sortland-skolen.