40 nye tomter

Like ved Lamarka skole skal det snart bygges 40 nye boliger i et felt som kalles «Sørlia». Om alt går slik utbyggerne ønsker kan de første husene påbegynnes høsten 2018.

Lamarka skole er avmerket i venstre bildekant, mens Sørlia boligfelt er markert i lysere farger. Primærtomta er på 23 dekar, men feltet kan bli litt større og totalt gi plass til 40 boenheter.

Det er byggefirmaet Tre-Bo AS på Maurnes som nå legger opp til utbygging av det nye boligfeltet Sørlia. I motsetning til blokkene og leilighetene ved stranda i sentrum, så blir det i Sørlia et mer barnevennlig område. Saksbehandlerne i Sortland kommune er begeistret. -Området egner seg svært godt for utbygging og utbygger har som forutsetning at Byplan skal følges opp i planarbeidet, noe som er svært positivt, skriver rådmannen i en kommentar. Første utkast til reguleringsplan skal opp i formannskapet neste torsdag.

-Sortland kommune har i dag flere hundre boenheter regulert, men det igangsettes lite bygging i disse områdene og det er få igangsatte feltutbygginger. En utbygger som har konkret fremdrift i sitt prosjekt er derfor svært viktig for både byggebransjen og boligsituasjonen i kommunen. Den varierte byggestrukturen gjør det mulig å utnytte arealet på en god måte og gi boliger til flere kategorier boligtrengende, mener rådmannen i Sortland.

Sortland kommune har startet utredning på skolestrukturen, slik at det ikke er mulig å si noe om Lamarka skoles kapasitet fremover. Det nye boligfeltet vil trolig trekke til seg barnefamilier og dermed vil i alle elevgrunnlaget for skolen i nærområdet være godt. Lekeområdene ved skolen er definert som sentralt lekefelt i Byplan. Området er imidlertid en del slitt og det trengs oppgradering. Sentralt lekefelt er definert som en kommunal oppgave, så her vil det trolig skje noe i nær fremtid.

Sørlivegen er i dag privat og må heretter bli kommunal, etter at Tre-Bo AS har bygget den ferdig. Biltrafikken til det nye boligfeltet vil komme opp Bjørklundvegen og her er det god kapasitet i nedre del. Sortland kommune har ennå ikke bygget ferdig kryssene nede i Vesterålsgata og mot Vestervegen, så her er det en del kommunen uansett må finne penger til å gjøre. Dette får også innvirkning på de nye boligene i Sørlifeltet, som trenger en trygg og god tilkjøringsveg.

Når formannskapet har gitt grønt lys på torsdag, vil Tre-Bo AS komme med en konkret og detaljert reguleringsplan. Den skal legges ut til offentlig ettersyn, der naboer og andre kan komme med synspunkt og innspill. Deretter skal planen behandles av kommunen, før maskinene kan begynne å grave ut tomter og anlegge vei, vann og avløp inn i det nye byggefeltet.