2,6 milliarder år gamle

Fjellene i Vesterålen er 2,6 milliarder år gamle. NGU har vært på en større kartlegging i sommer og har nå dannet seg et godt bilde av naturen i regionen, med fjell og steinmasser.

Ane K. Engvik er geolog ved Norges Geologiske undersøkelse, NGU. Hun har brukt mye tid i Vesterålens fjell denne sommeren (fotomontasje Vny).

-Vi har vært på feltarbeid i Vesterålen for å kartlegge berggrunnen. Fjellene her forteller oss en 2,6 milliarder år lang historie om hvordan landet har blitt til. Store granittiske bergarter som størknet dypt i jordskorpen former mange av de mektige fjellmassivene her.

Dette forteller geolog Ane K. Engvik, som er ansatte ved NGU (Norges geologiske undersøkelse). Kartleggingen som NGU har har gjort er en del av prosjektet med det lange navnet «MINN-Vesterålen: Berggrunnskartlegging, ressurspotensiale og skorpeutvikling» (MINN står for Mineralressurser i Nord-Norge). Børre Davidsen er prosjektleder.

-Vi har arbeidet i felt i mange år nå. Kartlegging av berggrunn er tidkrevende. Nå er vi nok nærmest ferdig med feltarbeidet, og har fokus på å få sammenstilt og bearbeidet data. Vi håper at nye flotte berggrunnskart snart skal bli publisert. Dataene vil også bli lagt inn som oppdateringer av databasene på NGUs nettside, forteller geolog Engvik.

Noen små fulgte ekstra godt med da geolog Ane Engvik gikk omkring og undersøkte steiner i Vesterålen i sommer (foto: Ane Engvik).

-Før vi reiser ut på feltarbeid er området kartlagt fra lufta med geofysiske metoder basert på tetthet, magnetiske egenskaper og elektrisk ledningsevne til berggrunnen. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å fortsette mer detaljert kartlegging på bakken.

Vi trenger kunnskap om berggrunnen for å lete etter råstoffer, og for i trygghet å kunne planlegge hvor vi skal bygge og bo. Et berggrunnskart viser hvor kjente forekomster av mineralressurser befinner seg, og hjelper oss når vi skal lete etter nye.

Kartene er viktig i kommunenes arealplanlegging, med utvikling av infrastruktur som nye veier og tunneler, i miljøforvaltning og ved vurdering av naturfarer som radongass og skred. NGU har ansvar for kartlegging og sammenstilling av geologisk informasjon, forteller Ane Engvik.

Et berggrunnskart viser hva slags type stein vi finner i forskjellige områder. I Vesterålen har vi alt fra gammel grå gneis, store granittiske bergarter som størknet dypt i jordskorpen, til yngre sandsteiner opprinnelig avsatt på havbunnen.

Kartene viser også strukturer i berggrunnen og forteller om hvor gamle bergartene er. På den måten får vi se en del av historien om hvordan landet vårt er oppbygd – fra de eldste gneisene dannet for 2,6 milliarder år siden, til de yngste som ble avsatt i jura-tiden som var dinosaurenes tidsalder.

Bratte skrenter vitner om bevegelser i jordskorpen langs gamle forkastninger som forårsaket jordskjelv. Og hvite kvartsboller spredt i fjæresteinene er rester etter en tid hvor dinosaurene ruslet rundt på jordoverflaten.

Vil du lese mer om NGU og bergarter, så kan du finne interessant stoff i Ane Engviks blogg og FB-side. Også hos NGU finner man stoff omkring dette, samt flere typer kart og offentlig informasjon.