23 mill til arkeolog

Før «The Whale» kan bygges på Andenes må det skje arkeologiske undersøkelser på tomta. Kostnadene for dette er nå antydet å bli ca på 23 millioner kroner, som utbygger må dekke selv.

Like ved fyret og globusen på Andenes er det planlagt utbygging av «The Whale» og først må det skje arkeologiske undersøkelser her (arkivfoto).

Et kostnadsoverslag fra Norges arktiske universitet beregner at en arkeologisk undersøkelse av den fredede gårdshaugen som ligger i området for det planlagte opplevelsessenteret «The Whale», kan koste 23 millioner kroner.

Det er Norges arktiske universitet, Universitetsmuseet, som står bak kostnadsoverslaget, som er basert på Nordland fylkeskommunes registreringsarbeider høsten 2019 i forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering av «The Whale».

Universitetsmuseet påpeker at området har stor arkeologisk og historisk verdi. Gårdshaugen kan være omkring tusen år gammel.- Undersøkelser i fiskeværshaugen på Andenes har et stort potensial for å gi et sikrere bilde av utviklingen av tidlig markedsrettet fiskeri og konsekvenser dette hadde i Nord-Norges og Norges historie, heter det i utredningen.

Det er utbygger som må dekke kostnadene i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene.

Universitetsmuseet understrekes at det dreier seg om et kostnadsoverslag, og må derfor betraktes som veiledende. Fylkeskommunen påpeker at det trolig er mulighet for justering av de planlagte tiltakene innenfor planområdet, og forventer god dialog med tiltakshaver i tiden som kommer.

-Det er fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet som til slutt vedtar omfanget av undersøkelsen og vilkårene for denne, når detaljplanen legges ut til offentlig ettersyn. Eventuelle utgravinger i området vil ikke starte før reguleringsplanen for området er vedtatt av kommunen, sier arkeolog Trine Johnson i Kulturminner i Nordland.

Kvalsenteret «The Whale» skal etter planen stå ferdig i løpet av 2022 og er beregnet å koste 350 millioner kroner. Dette er under forutsetning av at de arkeologiske undersøkelsene ikke vil medføre forsinkelser.