23.000 lass behøves

Holmøy Maritime AS har lagt fram planer for byggetrinn 2 ved anlegget nord for Sortland by. For en ny kai på 383 meter trenger man 250.000 kubikk steinfylling. Det betyr 23.000 lass.

Steinbruddet på Kringelen er nærmeste leverandør av fyllmasse, men vil ikke kunne levere nok til den planlagte fyllingen for Holmøy Maritime AS (arkivfoto).

Første byggetrinn hos Holmøy Maritime AS er stort sett ferdig, med kontorbygg, lager og fryseterminal. Snart vil man også ha på plass en tank som kan gi bunkring av drivstoff ved kaia på Finnbogneset.

Neste byggetrinn er allerede under planlegging og det er konsulentene hos Hinnstein AS som nylig har sendt inn dokumenter til Sortland kommune. Her beskriver man en videre utbygging som blir nesten like stor som den første, med en ny dypvannskai med 383 meters lengde. Da kan man ta inn virkelig store båter her, ettersom dybden utenfor kaia blir på 10 meter.

Noe av dagens areal mellom fylkesveien og sjøen er svaberg og små knauser som skal sprenges og jevnes ut, men det må i tillegg fylles inn omkring 230.000 kubikkmeter steinmasse utenfra. Dette betyr 14.000 trailerlass, eller 23.000 vanlige lastebiler med 10 kubikk i kassen.

Et sentralt spørsmål er hvor denne fyllmassen skal hentes. Kringelen masseuttak brukes nå av Bulldozerlaget for å ferdigstille fylkesveien til Maurnes, men der man vil ha behov for alle de massene som kan hentes ut i den eksisterende driftsplanen.

Eierne av masseuttaket, AMK Eiendom AS, har sagt seg interessert i å søke om utvidelse, slik at det kan hentes mer stein fra Kringelhøgda. Dette må imidlertid godkjennes av Sortland kommune, Nordland fylke og Direktoratet for mineralforvaltning (DirMin). Sametinget har protestert mot dagens drift, og vil trolig også protestere mot utvidet ny drift.

Alternative kilder for steinmasser finnes ikke i nærheten, men Hinnstein antyder at man kanskje kan hente stein med båt om det blir fart i planene med Håloglandsveien og de nye tunnelene. Frakten her blir imidlertid både lang og kostbar, pluss lite miljøvennlig.

Bildet her viser det aktuelle området, like nord for Kvalsaukbrua og vest for Holmen boligfelt. Her skal det fylles ut med 250.000 kubikkmeter masse i sjøen, slik den røde markeringen antyder (arkivfoto).

I tillegg til planene for Holmøy Maritime AS, så har Sortland kommune allerede selv investert flere millioner ved Holmen for å lage et kommunalt industriområde. Her tenker man seg en utfylling nord for dagens anlegg, slik at en ny kai kan knyttes til den eksisterende og gi en samlet lenge på 285 meter. Området kalles i dag for Leirbogen og kan erstatte de planene som har vært skissert for en ny havn ved Ånstadsjøen. Dette blir i såfall «byggetrinn 3».

Det er ingen konkrete byggeprosjekt på Holmen nå, men Hinnstein antyder at Holmøy Maritime AS kanskje vil bygge et slakteri for laks. I dag samarbeider man med Nordlaks, slik at oppdrettslaksen fra Eidsfjord Sjøfarm blir slaktet på Børøya. Om Nordlaks får i gang sine store planer for «Havfarmen», betyr det trolig at kapasiteten på Børøya blir sprengt, eller man må bygge større slakteri der.

Sortland kommune håper at helsekostfirmaet Calanus AS skal bygge ny fabrikk for raudåte ved Holmen, og det er derfor kommunen har gått aktivt inn med å kjøpe tomtegrunn her og gjort klart for egen utfylling. Calanus AS har imidlertid ennå ikke avgjort om det skal bygges ny fabrikk, og heller ikke om den blir lokalisert til Sortland.

Planleggingen for byggetrinn 2 ved Finnbogen og Leirbogen, mest omtalt som «Holmen industriområde», er altså nå kommet i gang for alvor. Hinnstein AS skal nå trekke med seg innspill fra ulike offentlige myndigheter og naboer, slik at man kan komme frem til en plan som politikerne i Sortland vil godkjenne. Så langt har man ikke møtt på kraftige protester eller sterke motforestillinger.

Når både byggetrinn 2 og 3 er fyllført, skal Holmen industriområde ha 120 dekar landareal og et totalt areal på 338 dekar. Det vil gi plass for mange nye etableringer i sjørettet virksomhet, som Holmøy Maritime AS håper skal kunne gi synergieffekter. Kaiene her vil være private og driftes av Holmøy Maritime AS, med unntak for en mindre offentlig «fiskerikai» som Sortland kommune vil bygge med tilskudd fra statlige kilder.

Holmøy Maritime AS er blitt et meget sentral selskap i Vesterålen, med omkring 250 ansatte. Lakseoppdrett er en del av dette og Eidsfjord Sjøfarm AS har 15.000 tonn laks. Trålerne i Prestfjord AS alene sysselsetter 170 personer, der mye av produksjonen skjer ombord i båtene. Nettavisen VOL skrev nylig at Holmøy Maritime AS bidrar med ca 110 millioner årlig i skatter og avgifter til samfunnet, pluss at det blir produsert hele 170 millioner måltider med fisk pr år.