181 mill til Andøy

Femte og siste etappe på vegprosjektet Sortland-Risøyhamn er nå ferdig planlagt. Strekninga fra Forfjordbotn til Andøybrua er ventet å koste 181 millioner og stå ferdig innen 2022.

Mange svinger og smal veg skal utbedres, men ellers vil man følge dagens trase på FV82 fra Forfjordbotn til Risøyhamn (foto: Statens vegvesen).

Planen som nå er lagt frem omfatter den siste av 5 strekninger i prosjektet for Fylkesveg 82, mellom Sortland og Risøyhamn. Forslaget omfatter utbedring av hovedvegen mellom Forfjordelva og krysset til Lovika på Strandlandet, like før Andøybrua. Denne parsellen er 22 km lang.

Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5 meters bredde. Buksnesfjord bru skal skiftes ut. Ved Kvalshågen, Andøy turistsenter og Buksnesfjord legges vegen litt om. Ellers vil man følge dagens trase og utbedre denne.

Det bli ikke noen gang- og sykkelveg på denne strekningen. Statens vegvesen mener det er for lite skolebarn og ingen skoler her, slik at det ikke er nødvendig med gang og sykkelveg. Dermed blir det heller ikke noen sammenhengende sykkelveg mellom Sortland og Risøyhamn i overskuelig fremtid.

Om kommunestyret i Andøy kan vedtak reguleringsplanen i år, vil man kunne starte med grunnerverv og detaljplaner i 2019. Om pengene er på plass fra Nordland fylke og anbudene er akseptable, kan byggestart skje i 2020. Et par år senere skal vegen være ferdig oppgradert.

Selve vegen, med forsterkninger og utvidelse av bredden, vil ventelig koste 172,5 millioner. Ny og lengre bru over Buksnesfjord-elva er ventet å koste 8,5 millioner. Dermed blir den totale prislappen trolig 181 millioner.

Langs denne vegtraseen er det 4 viktige kulturminner å ta hensyn til. Et i Forfjorden, et på Medby, et i Buksnes og et ved Nordelv. Slik planene nå er skissert, vil disse ikke bli vesentlig berørt.

Forslaget til reguleringsplan og beskrivelse er nå lagt ut til offentlig ettersyn via nettsidene til Statens vegvesen. Beørrte grunneiere langs vegen skal også ha fått brev om dette. 19. september skal det holdes åpent møte på Medby grendehus, der Statens vegvesen skal fortelle nærmere om planene og svare på spørsmål.

Eiendommene langs denne vegstrekningen blir ikke så berørt som man kanskje kunne ha ventet på forhånd. Flere fjøser og hus ligger svært nært vegbanen i dag, men det er bare en fjøs som er planlagt revet. Den ligger helt kloss i vegen på Medby, med bolighuset på andre siden.

S-svingene ved Andøy friluftssenter skal utbedres, slik at det her i stedet blir en slak lengre sving. Vegen legges her på fylling litt ute i bukta. Ved kryssing av Buksnesfjorden skal ny veg legges på utsiden av dagens veg, og det skal åpnes mer opp slik at vannutskiftninga i bassenget innenfor blir bedre enn i dag.

Siste 10 år er det registrert 15 ulykker med personskade på den aktuelle strekningen mellom Forfjord og Risøyhamn. Av disse var det en dødsulykke (møteulykke), en med meget alvorlig skade (utforkjøringsulykke), og resten var ulykker med lette personskader. Dominerende ulykkestype på eksisterende veg er utforkjøringer, 12 av 15 ulykker, mens to av ulykkene var møteulykker.