16.000 kvm nybygg

Bedriften SE Gruppen er i ferd med å utarbeide planer for en storstilt utbygging i Vestmarka, der firmaet kan skaffe seg 16.600 kvadrat nye lokaler, for både lager og elementfabrikk.

Den nye store hallen på 14.000 kvadrat vil ruve godt i Vestmarka industriområde, mellom campingplassen og XL-bygg (skisse: Norconsult).

Bak dette prosjektet står «SE Gruppen», som altså er Sortland Entreprenør AS og søsterselskapene. Det nye prosjektet er lagt inn under «SE Markveien 18 AS», som dermed står som søker for offentlige tillatelser for prosjektet.

SE Gruppen har behov for mer areal for å kunne utvide sin virksomhet på Sortland. Bedriften er allerede etablert innenfor Vestmarka næringsområde, blant annet med XL-bygg og entreprenørfirma. En utvidelse av virksomheten er hensiktsmessig å foreta i tilknytning til eksisterende bebyggelse, på grunn av logistikk og sammenfallende næringsinteresser.

Planen er å føre opp produksjonslokaler for byggelementer, samt tilknyttet lagerbygg. Dette blir trolig på 14.000 kvadratmeter grunnflate til sammen. I lokal målestokk blir dette et svært stort bygg i grunnflate.

I tillegg kommer et bygg som skal gi lokaler for kontorer, administrasjon og personalrom. Dette blir trolig på 2.600 kvadratmeter grunnflate.

Dermed er man totalt oppe i 16.600 kvadrat med nybygg. Om ikke dette er nok, så hører det med ca 6.000 kvadrat uteområde, der man også kan få en del lagerplass.

Planene inneholder også en parkeringsplass for 20 personbiler, og dette er antallet nye arbeidsplasser som tidligere er skissert som nivå for dette prosjektet.

Det blir et stort inngrep i naturen ved «Lapphaugen» som nå skal gjennomføres. Her vil det blir sprengt bort en god del steinmasser, som tenkes brukt i andre prosjekt lokalt. En del myrmasser må også bort.

Mot Sortland Camping tenkes det fylt opp en jordvoll, i tillegg til at de nye byggene kommer ca 20 meter lavere i terrenget. Dette skal hindre at støy fra industriområdet plager beboere på campingplassen, eller nærliggende bolighus.

Ved Lapphaugen og i Vestmarka ellers er det en lysløype som blir mye brukt og det er også stier og veier som blir berørt av den planlagte utbyggingen. Alt dette tar man nå hensyn til og planlegger slik at alternativene blir gode.

For etablering av byggegropen skal det tas ut et større parti av Lapphaugen. Basert på resultater fra prøvegravinger og observasjoner ved befaring vil ventelig mesteparten av uttaksmassene være berg. Uttak av massene vil føre til etablering av en større bergskjæring i bakkant av byggegropen.

Lengden for skjæringen i fabrikkområdet er omtrent 500 m. Skjæringshøydene er størst i den sørlige og østlige veggen, hvor den ligger på mellom 10 og 20 m. Størst høyde ventes i det sørøstlige hjørnet. Basert på prøvegravingene må det forventes 1-2 m løsmasser i bakre kant av skjæringen, slik at endelig skjæringshøyde her forventes å være 19-20 m.

Opplysningene i denne artikkelen er hentet fra dokumentene som Norconsult AS har sendt inn til Sortland kommune. Dette er et ledd i arbeidet med reguleringsplanen og konsekvensutredning, som må på plass før offentlige vedtak kan komme.

Sortlands lokalpolitikere har allerede drøftet deler av prosjektet i forbindelse med salg av grunn. Her landet man på å salg til nettopp SE-gruppen, i stedet for å la Sortland Camping få tilslag for å utvide sitt område.

Se-gruppen AS eies av familien Jensen, med sentrale personer i Helge og Ernst Jensen. Dessuten har Oddbjørn Toften 18% eierandel.

SE-gruppen omfatter blant annet Sortland Entreprenør AS, XL-bygg Sortland og XL-bygg Kvæfjord, Harstadbygg og Byggteam Hadsel. I tillegg kommer flere eiendomsselskap. Konsernet hadde ca 500 millioner kroner i omsetning i 2018 og vel 7 millioner kroner i overskudd.