Satser på havvind

Norge skal bli en av verdens ledende nasjoner innen havvind, sier statsminister Jonas Gahr Støre tirsdag.

Regjeringen skal bidra med langsiktige mål og forutsigbare rammevilkår.

Aktiv næringspolitikk som spiller på lag med industrien, bidrar med kunnskap, virkemidler for å utløse kapital som supplerer markedet og rask behandlingstid.

Norge har særlig store muligheter til å utvikle industri innen flytende havvind som kan gi nye industrielle muligheter.

Havvindnæringen skal være bærekraftig og bygges i god sameksistens med andre havnæringer, påpeker Støre.

Norge har lange tradisjoner for å leve av og høste fra havet. En ambisiøs satsing på havvind må skje i samarbeid med eksisterende næringer som høster fra havet.

Det betyr at vi må bygge nye løsninger raskt, samtidig som vi ivaretar naturmangfoldet.

Grundige miljøundersøkelser og helhetlig forvaltning må ligge til grunn for videre arbeid.

Vi skal utvikle en havvindnæring som skal bidra til flere arbeidsplasser til havs og i leverandørindustrien.

Vi skal bygge ut havvind gjennom jevnlige utlysninger og tildelinger, for å gi langsiktighet og aktivitet til norske verft og leverandører over tid, sier statsministeren.

Sammen med norske fagfolk og bedrifter vil vi bygge en verdikjede for havvind, med en konkurransedyktig leverandørindustri som kan ta markedsandeler i havvindmarkedet internasjonalt.

Det første tildelingene på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II vil gi en viktig læringsarena.