Het debatt om Gaukværøya

Kommunestyret i Bø drøftet arealplanen i torsdagens møte. Den heteste debatten gikk omkring Gaukværøya, der det er delte meninger om øya skal være en friområde eller det åpnes for bebyggelse. Endelig vedtak kommer i november, og inntil da kan alle uttale seg om forslaget til arealplan.

Ordfører Sture Pedersen sa i kommunestyrets møte at han vil åpne for bebyggelse, dersom dette skjer gjennom en vedtatt reguleringsplan. Slik er det også andre steder i Bø.

Britt Unni Willumsen var en av de som i debatten uttalte ønske om å ha Gaukværøya som rent fritidsområde, der øya altså skjermes mot bebyggelse.

Arne Andersen påpekte at det er flere grunneiere på Gaukværøya, og ei tid bodde det faktisk flere på øya enn i resten av Bø. Øya er attraktiv og Andersen mente man må kunne si ja til hyttebygging her. Det fikk han altså flertallet med på.

Mange innspill var kommet til planene på forhånd og debatten vil nok fortsette å gå. Her er klare interesser som står mot hverandre, der grunneierne gjerne vil ha åpning for at de kan bruke sine eiendommer på øya mer aktivt.