Fagerlundveg var OK

Fra partiet Rødt er kommet flere spørsmål om byggingen av Fagerlundvegen på Sortland, med ny adkomst til Lamarktunet. Denne ble påbegynt uten at det var gjort formelt vedtak om penger, som skulle bevilges av Sortland kommunestyre. Prosjektet kostet flere titalls millioner.

Saken har nå vært behandlet av Kontrollutvalget, og konklusjonen her er at teknisk etat ikke «fulgte boka», men at det ikke ble noen alvorlig konsekvenser for Sortland kommune.

Kontrollutvalget skriver i sitt vedtak at gjennomgang av saken viser at Fagerlundveien (trasé 3.2) ble iverksatt uten at det forelå budsjettmessig dekning. Kontrollutvalget legger til grunn at traséen var vedtatt av formannskapet.

Det legges videre til grunn at oppstarten (av trasé 3.2) var foranlediget av uforutsette omstendigheter. Disse førte til at det ut fra hensiktsmessighet ble foretatt en endring i rekkefølgen for opparbeiding (trasé 3.1. og 3. 2).

Dette har ikke medført budsjettmessig merforbruk for angjeldende år eller merkostnader for prosjektet som sådan. Kontrollutvalget finner ikke at den administrative omfordelingen av midler mellom forskjellige deler av samme prosjekt utløser plikt til budsjettregulering etter kommuneloven. Ettersom budsjettvedtaket omfattet trasé 3.1 burde likevel kommunestyret vært orientert om omdisponeringen.

Dette er altså en mild kritikk mot lederne på teknisk etat, som valgte å la Bulldozerlaget starte på jobben uten at politikerne hadde gitt grønt lys. Når kontrollutvalget ikke kommer med noen krtikk, så får trolig denne saken ikke noe mer etterspill.