Imot spredte boligfelt

Statens Vegvesen vil ikke ha spredt boligbygging i Sortland. Den nye Arealplanen åpner for mange nye små boligfelt i bygdene, der det verken er buss eller gang- og sykkelveg. Det er uheldig.

Forslaget til Arealplan for Sortland kommune, utenom byen, åpner for spredt boligbygging også i Eidsfjorden. Det advarer Statens Vegvesen imot, ettersom her mangler både busstilbud og gangs- og sykkelveg (arkivbilde).

Vegvesenet skal passe på at det er trygg trafikk for både bilister og myke trafikanter. Derfor ønsker man ikke spredt boligbygging, når det er dårlig busstilbud og mangler gang- og sykkelveg. Dette gjelder deler av Eidsfjord, Blokken og Hognfjord.

-Det legges opp til betydelig utbygging i LNF-områdene. En økning av spredt utbygging i hele kommunen vil gi økt press på kommunal og fylkeskommunal/statlig infrastruktur. Behovet for bedring av vegnett, bygging av nye gang- og sykkelveger, tilrettelagt kollektivtilbud, nedsetting av fartsgrenser osv., vil være en naturlig konsekvens av økt spredt boligbygging, skriver Statens Vegvesen i et brev til Sortland kommune.

Man tar faktisk saken så alvorlig at det fremmes en innsigelse. Dette betyr i byråkratspråk at hele planen stanses. Statens Vegvesen er en fagetat, som kan stanse kommunale planer, dersom det ikke blir tatt hensyn til trafikksikkerheten. Nå mener man Sortland må se på hele Arealplanen igjen.

-Boligområdet i Valfjorden ligger et godt stykke utenfor Holmstad, og anses som en bilbasert satellitt utbygging. Boligområde her vil bidra til by- og tettstedspredning, og vil etter vår vurdering undergrave Holmstad som et tettsted. Utbyggingen er uheldig og utfordrer statlig planretningslinje for bolig, areal og transportplanlegging. Området bør tas ut, påpeker Vegvesenet.

Det samme gjelder nye flet på Bøstrand og Steiro. -Områdene ligger som randbebyggelse og karakteriseres som spredt boligområde. Avsatte boligområder ligger et godt stykke utenfor tettstedene vil etter vår vurdering bidra til spre boligutbyggingen og vil undergrave intensjonen om tettstedsutvikling, mener SVV.

Om ikke dette var nok så ønsker Statens Vegvesen at kommunen begrenser nybygging i Blokken, Spjutvika, Brokløysa og Djupfjorden. Det samme gjelder Roksøya, Hognfjorden og vestsiden av Godfjorden. Dette gjelder både bolighus og fritidsboliger. SVV ønsker å beholde disse områdene som LNF (landbruk, natur og friluftsliv).

Dette er en av innsigelsene som er kommet til 2. gangs behandling av Arealplanen. Sortland kommune må derfor nå gå igjennom hele planen igjen, og kanskje kjøre en tredje runde, for å få velsignelse fra Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen, Sametinget og Statens Vegvesen.